Dlaczego projekt rozporządzenia dotyczącego ONW został skierowany do konsultacji w grudniu, skoro w maju wszystko było zatwierdzone w UE? – zapytaliśmy w MRiRW.

Z udzielonej odpowiedzi wynika, że przez 16 miesięcy zatwierdzano w UE „tzw. procedury i metodyki” – i potem w ciągu 5 dni „ustanowiony został wykaz obszarów ONW zaliczonych do poszczególnych typów oraz obszarów, które kwalifikują się do płatności”.

Całość przedstawionej odpowiedzi, zawierającej kalendarium prac – w załączniku.

„Prace nad tym projektem rozporządzenia zostały rozpoczęte bez zbędnej zwłoki, w możliwie najwcześniejszym terminie. Jednakże warunkiem formalnego rozpoczęcia tych prac było zakończenie wcześniejszych etapów” - podano.

Ministerstwo zapewnia też, że „wszystkie otrzymane w trakcie procesu konsultacji uwagi były szczegółowo analizowane. Omówienie wyników przeprowadzonych konsultacji publicznych i opiniowania znajduje się w raporcie z konsultacji społecznych, zawartym w uzasadnieniu do rozporządzenia jak również w tabeli: Raport z konsultacji publicznych, znajdującej się na stronie RCL-u”.

Zajrzeliśmy. Jak się okazuje, każda ze zgłoszonych uwag dotyczyła załącznika, czyli wyznaczonych obszarów ONW. Żadna z tych uwag nie została uwzględniona, co uzasadniono jednakowo i wspólnie, podając: „Żaden z wniosków nie mógł zostać uwzględniony z uwagi na fakt, iż wyznaczenie ONW i wynikająca z tego kwalifikacja obrębów ewidencyjnych do poszczególnych typów wyszczególniona w załączniku do projektu rozporządzenia regulują jedynie rozwiązania przyjęte w PROW 2014-2020 (zatwierdzone decyzją wykonawczą Komisji C(2018)7145 z dnia 23.10.2018 r.) oraz uzgodnione z Komisją Europejską na etapie prac analitycznych nad nową delimitacją ONW w Polsce.

Z uwagi na ściśle naukowy charakter, proces wyznaczenia ONW był prowadzony przez Instytuty naukowe (IUNG-PIB oraz IERiGŻPIB). Pozwoliło w sposób spójny dla całego kraju ocenić, które gminy i obręby ewidencyjne spełniają kryteria biofizyczne i procedurę zawężenia obszarów.”

Całe pozostałe odniesienie się do uwag zawiera tylko objaśnienie owych naukowych metod wyznaczania obszarów ONW – nie ma natomiast odpowiedzi na konkretnie zgłaszane postulaty, np. dotyczące włączenia konkretnych gmin do obszarów ONW. Jak jednak zapewnia redakcję MRiRW, „sukcesywnie przekazuje szczegółowe odpowiedzi na wszystkie zapytania odnośnie nowej delimitacji ONW jakie wpłynęły w czasie konsultacji publicznych oraz po ich zakończeniu”.

Zapytaliśmy też, kiedy teraz możliwe są zmiany w delimitacji ONW?

Odpowiedź nie jest zbyt obiecująca:

„Zmiany w delimitacji ONW z ograniczeniami naturalnymi wymagałyby zmiany, na poziomie wspólnotowym, sposobu wyznaczenia (w tym kryteriów biofizycznych) tych obszarów. Proces zmiany dotychczasowych kryteriów przebiegał w latach 2005-2013 i obecnie na poziomie UE żadne z państw nie podjęło jeszcze inicjatywy zmiany kryteriów ustalonych w 2013 r. Natomiast na poziomie krajowym z uwagi na możliwe zmiany w sektorze rolnym, w kolejnej perspektywie finansowej UE (tj. po 2020 r.) MRiRW będzie rozważać zasadność aktualizacji przeprowadzenia procedury zawężenia obszarów (ang. fine tuning). Prawnie możliwe jest także podjęcie próby zmian kryteriów ONW typ specyficzny. W tych dwóch przypadkach konieczne byłoby przeprowadzenie krajowych prac analitycznych (obiektywizacja procesu), uzgodnienia procedur ze służbami KE, przeprowadzenie i uzgodnienie zmian PROW oraz zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.”

Oby wtedy nie zabrakło możliwości i czasu, aby odnieść się do zgłaszanych uwag – wprawdzie nienaukowych, ale dość zasadniczych, np.: dlaczego dwa metry dalej jest ONW, a u mnie nie ma? -może to uchronić przed koniecznością kolejnych zmian…

Więcej:

Nie jest już możliwa zmiana zakresu nowych ONW