Znów potrzebna jest pomoc pokrzywdzonym w wyniku klęsk żywiołowych.

Posłowie Dariusz Bąk, Beata Mazurek, Marek Suski i Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości zapytali premiera o działania, jakie podjął rząd, i środki, jakie zaangażowały obecne władze województw i gmin, aby udzielić natychmiastowej pomocy mieszkańcom dotkniętym klęską żywiołową w powiatach radomskim, kozienickim i białobrzeskim oraz poszkodowanym w wyniku powodzi na Lubelszczyźnie, szczególnie w gminach Hanna i Sławatycze.

20 maja w regionie radomskim przeszły gwałtowne burze.

- Żywioł zrywał dachy, dziurawił pokrycia dachowe, wywalał drzewa, zniszczył linie energetyczne oraz zniszczył całkowicie uprawy rolne na kilkunastu tysiącach hektarów – mówił poseł Dariusz Bąk. - Te uprawy rolne są podstawą funkcjonowania gospodarstw rodzinnych, więc potrzebna jest natychmiastowa pomoc.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Magdalena Młochowska przypomniała, na jaką pomoc można liczyć po wystąpieniu klęski żywiołowej. Są działania związane z finansowaniem ze strony budżetu państwa:

- Pierwsze z nich stanowi przyznanie zasiłku celowego do 6 tys. zł na bezpośrednią pomoc dla osób poszkodowanych. Ten zasiłek wypłacamy natychmiastowo po złożeniu wniosków poprzez odpowiednie gminy. Pieniądze wypłacane są przez system pomocy społecznej, więc tak naprawdę, fizycznie wypłaca je gmina. My, kiedy tylko otrzymamy taki wniosek, przekazujemy środki odpowiednim gminom w przeciągu dwóch, trzech dni. Dotyczy to zasiłku w wysokości 6 tys. zł. Natomiast oczywiście, jeżeli dotrą do nas takie wnioski, wiadomość, że szkody były większe – takie informacje otrzymujemy również od gmin – że zniszczone zostały budynki czy też że nie można odbudować budynków ze względu na kompletne ich zniszczenie, istnieje możliwość otrzymania większej pomocy. Jak wspomniał pan poseł, chodzi tu o kwoty do 20 tys. zł (wtedy rzeczoznawca nie jest wymagany) wsparcia udzielanego na odbudowę, remont budynku, do 100 tys. zł na większe remonty czy też do 300 tys. zł, jeżeli budynek jest całkowicie zniszczony. Takie są odpowiednie wytyczne ministra administracji i cyfryzacji, jeżeli dane wydarzenie miało miejsce.

Samorząd terytorialny może otrzymać dotację celową na usunięcie skutków klęsk żywiołowych czy też na odbudowę infrastruktury po przejściu klęski żywiołowej.

Jest też możliwość wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia w sprawie gmin, w których stosuje się szczególnie uproszczone zasady postępowania przed organami administracji budowlanej, co pozwala szybciej kończyć procedury dotyczące wydawania pozwoleń na budowę.

- Jeżeli chodzi o tereny, o których mówimy, czyli o Mazowsze, to do tej pory nie złożono do nas żadnych wniosków dotyczących zasiłków celowych czy też wsparcia w postaci dotacji dla samorządów. Natomiast kiedy tylko te wnioski zostaną złożone, a aby to uczynić, trzeba najpierw oszacować straty, to będziemy oczywiście rozpatrywać je w trybie natychmiastowym i przekazywać środki do odpowiednich gmin – zapewniła wiceminister.

Posłowie zapytali też o sytuację na Lubelszczyźnie.

- Moje pytanie będzie dotyczyć właśnie powodzi na Lubelszczyźnie – powiedziała poseł Beata Mazurek. - Rząd, jak sądzę, wie, że w jej wyniku krytyczna sytuacja w szczególny sposób powstała w gminach Hanna i Sławatycze. Zniszczone są drogi, mosty, nieruchomości, domy mieszkalne, Będą także szkody w uprawach, bo pewnych prac polowych wykonać już się po prostu nie da. (…) Czy wiadomo, kiedy, na jakie i w jakim zakresie wsparcie mogą liczyć poszkodowani mieszkańcy gmin?

Wiceminister wyjaśniła, że „jeżeli mówimy o Lubelszczyźnie, to mieliśmy tam do czynienia nie z powodzią, a z podtopieniami”.

- Z informacji, które uzyskałam od wojewody, wynika, iż nie złożono żadnych wniosków na zasiłki celowe dla mieszkańców tamtych terenów. Natomiast obie gminy złożyły już wnioski z prośbą o wpisanie ich do rozporządzenia Rady Ministrów, co ma na celu ułatwienie procedur budowlanych. Wiemy też, iż gminy te będą składały wnioski dotyczące odbudowy infrastruktury, głównie drogowej. Tak naprawdę gminy same jeszcze szacują dokładną wysokość szkód.

Od roku 2010 są te same możliwości i procedury pomocy poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych.

- Istnieje rezerwa budżetu państwa w wysokości 1,4 mln zł, która jest przeznaczona między innymi na wszelką pomoc dla mieszkańców czy też samorządów poszkodowanych w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej – mówiła wiceminister. - Jeżeli chodzi o pomoc bezpośrednią dla mieszkańców, czyli zasiłki celowe, to staramy się je wypłacać, jak już mówiłam, w ciągu dwóch, trzech dni. Odnośnie do pomocy dla samorządów tutaj procedura trwa przeważnie około miesiąca, dwóch miesięcy. Takie obowiązują tu terminy. Natomiast rozporządzenie, o którym mówimy, jest wydawane kilka razy w roku. Tu nie ma tak naprawdę granicy, nie określono, ile tych rozporządzeń może być wydanych w ciągu jednego roku, czy można ich wydać dwa czy cztery. To wynika z bieżących potrzeb.

Ta procedura trwa mniej więcej do trzech miesięcy.