Przede wszystkim przewidziano zwolnienia:
    1) od podatku dochodowego w zakresie nieodpłatnych i częściowo odpłatnych świadczeń otrzymanych na usuwanie skutków powodzi oraz darowizny otrzymanej na cele usuwania skutków powodzi
    2) od podatku od spadków i darowizn w związku z darowizną otrzymanąprzez osoby fizyczne poszkodowane w wyniku powodzi.

Ponadto rządowy projekt zakłada, że zwolnienia darowizn od podatku od spadków i darowizn znajdą zastosowanie w przypadku, jeżeli do dnia 31 grudnia roku następującego po roku - czyli obecnie do końca 2012- , w którym wystąpiła powódź zostaną przeznaczone przez obdarowanego na usunięcie skutków powodzi.

Jak uzasadnia strona rządowa w systemie aktów prawnych brak jest ustawy, która regulowałaby sposób i formy udzielania pomocy państwa dla poszkodowanych podmiotów w związku z wystąpieniem powodzi. A najważniejsze, że nie ma ustawy, która znalazłaby uniwersalne zastosowanie, w przypadku wystąpienia ww. katastrofy. 

Rząd proponuje zatem wprowadzenie rozwiązań prawnych, określających zakres i kierunek zbliżony do rozwiązań przyjętych po powodziach w 1997 r.,  2001 r. i 2010 r., z powodzeniem funkcjonujących w stanie faktycznym zbieżnym z zakresem projektu.

Założono, że Rada Ministrów będzie każdorazowo określać w rozporządzeniu wykaz gmin lub miejscowości poszkodowanych w wyniku powodzi, w których zastosowanie będą miały szczególne rozwiązania określone w ustawie. Rozporządzenie będzie wydawane w przypadku wystąpienia powodzi o dużych rozmiarach, gdy środki zastosowane przez terenową administrację rządową i samorząd terytorialny okażą się niewystarczające. Premier będzie otrzymywał odpowiednie dane od wojewodów. Na podstawie tego rozporządzenia będzie można udzielać pomocy poszkodowanym przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Postanowiono, że w roku, w którym wystąpiła powódź, minister finansów będzie mógł utworzyć rezerwę celową, przeznaczoną na sfinansowanie usuwania jej skutków. Założono, że łączna wartość pomocy publicznej udzielonej na podstawie ustawy, z przeznaczeniem na naprawę szkód spowodowanych powodzią, nie będzie mogła przekroczyć wartości szkód materialnych poniesionych wskutek tego kataklizmu.