Minister rolnictwa skierował do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Potrzeba zmiany wzoru wniosku jest następstwem zmiany zasad zwrotu podatku akcyzowego, wprowadzonych 9 listopada 2018 r.

Więcej: Państwo odda dodatkowo ponad 300 mln zł pobranej od rolników akcyzy

Ponieważ wprowadzono zwrot podatku uzależniony od posiadanych DJP bydła, we wniosku trzeba będzie – ubiegając się o taki zwrot podatku – podać informacje dotyczące średniej rocznej liczby DJP bydła w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku. Rolnik poda tę informację na podstawie „dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierającego informację o liczbie DJP bydła będącego w posiadaniu tego producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu miesiąca roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na DJP określonych w załączniku do ustawy.”

Ów dokument trzeba będzie dołączyć do wniosku.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia, wtedy, kiedy zaczyna obowiązywać ustawa z 9 listopada.

 Projekt z wzorem wniosku w załączniku.