W projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r. przewidziano utrzymanie tegorocznej kwoty zwrotu.

To wynik rozliczenia limitu zawartego w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020. Na zwrot podatku przewidziano w nim 1 180 mln zł (tak jak w tym roku). Przewiduje się, że o zwrot podatku rolnicy wystąpią na 95 proc. powierzchni użytków rolnych objętych jpo i na 4,3 mln DJP bydła. Zaproponowano więc – tak jak w ubiegłym roku – zwrot akcyzy w wysokości 1 zł do litra, utrzymując też limit 100 litrów paliwa na hektar i 30 litrów na DJP bydła.

Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej pozwala państwom członkowskim stosować minimalną stawkę akcyzy do produktów energetycznych i elektryczności używanych w rolnictwie, do olejów napędowych oznaczonych kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49, w wysokości 21 euro/1000 l.

Obwieszczenie Ministra Finansów z 23 listopada 2018 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2019 (M.P. 2018 poz. 1189) podaje, że akcyza na paliwa silnikowe w 2019 r. będzie wynosiła dla olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach – 1171,00 zł/1000 litrów.

Opłata paliwowa to w 2019 r. 297,61 zł za 1000 l olejów napędowych – zgodnie z obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2019 (M.P. 2018 poz. 1194).

Obwieszczeń na 2020 rok jeszcze nie ma.

Projekt rozporządzenia dotyczy 1 385,1 tys. gospodarstw rolnych, w tym 342 556 gospodarstw utrzymujących bydło.

Producenci rolni otrzymają zwrot części podatku w kwocie 1 156,86 zł, jednostki samorządu terytorialnego tytułem pokrycia kosztów realizacji zadania otrzymają 23,14 mln zł.

Czytaj też: Projekt: stawka zwrotu akcyzy za olej napędowy do produkcji rolnej w 2020 r. - 1 zł za litr