W ubiegłym tygodniu PiS złożyło w Sejmie pakiet projektów ustaw dla rolników.

Ojczyzna podkreśla, że wiele kwestii ujętych w propozycjach legislacyjnych PiS również podnosiła. Za szczególnie ważne uznano zmiany dotyczące Izb Rolniczych, gdyż w obecnym kształcie nie zawsze są w stanie wypełniać swoje zadania samorządowe. Potrzebne są też zmiany dotyczące pozycji sołtysów, gdyż sprzyjają budowie prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego na wsi: - Należy bowiem zauważyć, że niestety, ale w przypadku terenów wiejskich, w wielu miejscach kraju mamy do czynienia raczej z utrwalaniem oligarchii i partyjnej nomenklatury wiadomych sil politycznych, kosztem prawdziwej samorządności i demokracji.

Za szczególnie istotne ZZR Ojczyzna uznał też postulat powszechnego ubezpieczenia gospodarstw rolnych i zwiększenie do 1,35 zł zwrotu podatku akcyzowego.

- Mając na uwadze powyższe korzyści dla obywateli i całej ekonomii związane z wprowadzeniem w życie propozycji ustawowych Prawa i Sprawiedliwości – Związek Zawodowy Rolników Ojczyzna wzywa wszystkie siły parlamentarne do ich poparcia, a jednocześnie do zorganizowania szerokiej debaty parlamentarnej i publicznej, zmierzającej do wypracowania kompleksowego Raportu o stanie polskiego rolnictwa. Taka diagnoza oparta o głosy i opinie ekspertów oraz stanowiska rożnych środowisk i organizacji - jest absolutnie konieczna dla oceny sytuacji polskiej wsi przed końcem obecnego programowania Wspólnej Polityki Rolnej i przed jej zmianą po 2013 r. – głosi  „Stanowisko Związku Zawodowego Rolników Ojczyzna w sprawie pakietu ustaw rolnych zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość”.