Według DBV, z punktu widzenia rolnictwa, zarówno znaczenie komercyjnych użytków zielonych związanych z obszarem hodowli zwierząt, jak i usług użytków zielonych dla środowiska, bioróżnorodności i sekwestracji dwutlenku węgla muszą być brane pod uwagę w takim samym stopniu. Celem jest utrzymanie i zabezpieczenie zrównoważonych ekonomicznych użytków zielonych poprzez ekstensywne zarządzanie związane ze zwierzętami i konkretnym miejscem.

 W tym celu DBV wymieniło sześć celów i określiło 18 konkretnych środków i postulatów.

Cele:

 1. Zapewnienie opłacalności użytków zielonych: młodzi rolnicy nie rezygnują z pracy tylko wtedy, gdy daje ona dochód.
 2. Wspieranie wypasu zwierząt gospodarskich: wypas i uprawa ziemi już dawno przestały być wszechobecne.
 3. Zwiększenie zaopatrzenia gospodarstw domowych w paszę pochodzącą z użytków zielonych: Dostępna powinna być najlepsza krajowa pasza białkowa z możliwie największą liczbą pokosów.
 4. Przystosowanie użytków zielonych do zmiany klimatu: Lata suszy wymagają traw odpornych na suszę.
 5. Nagradzanie efektów działalności środowiskowej: jest to ważne dla ochrony klimatu i wody, przyrody i gatunków. W tym celu należy zwiększyć finansowanie.
 6. Wzmacniania obszarów trawiastych, jako regionów gospodarczych można dokonać na przykład poprzez agroturystykę.

Postulaty:

 1. Wspieranie użytków zielonych również w krajowej strategii dotyczącej roślin wysokobiałkowych.
 2. Poszerzanie i promowanie produkcji mleka i innych działań marketingowych związanych z obszarami trawiastymi.
 3. Zintensyfikowanie badań, innowacji i transferu wiedzy,
 4. Projektowanie uwarunkowań i ekoprogramów w praktyczny sposób, na przykład używając starych pasów trawy.
 5. Uproszczenie procedur utrzymania trwałych użytków zielonych, przede wszystkim uelastycznienie 5-letniego terminu zaorania tak, aby orka nie była konieczna ze względów czysto biurokratycznych.
 6. Dalszy rozwój dodatków wyrównawczych na obszarach w niekorzystnym położeniu.
 7. Uatrakcyjnienie rolniczych dotacji inwestycyjnych.
 8. Dalszy rozwój działań rolno-środowiskowych i ochrony klimatu.
 9. Rozwój agroturystyki.
 10. Zbadanie wspólnych środków w zakresie różnorodności biologicznej.
 11. Bezpieczne użytkowanie łąk również w celu ochrony klimatu i wybrzeża.
 12. Uelastycznić ochrony torfowisk i dostosowanie jej do lokalizacji.
 13. Zachowanie bioróżnorodność poprzez użytkowanie.
 14. Wyraźny priorytet dla wypasanych zwierząt nad wilkami.
 15. Zmniejszenie i zrekompensowanie szkód spowodowanych przez gęsi,
 16. Ochrona łąki przed szkodnikami, takimi jak myszy polne i szkodami powodowanymi przez zwierzynę łowną.
 17. Ułatwienie wykorzystania obornika dostosowanego do potrzeb i lokalizacji,
 18. Uelastycznienie ram prawnych dla użytków zielonych i ograniczenie biurokracji.

Program dla całego społeczeństwa

Według wiceprezesa DBV, w swojej agendzie stowarzyszenie chce, aby oferta stała się programem dla całego społeczeństwa na rzecz zrównoważonego rolniczego użytkowania łąk w Niemczech. Użytki zielone są zachowywane tylko wtedy, gdy są waloryzowane, a to jedyny sposób na zwiększenie ich różnorodnych usług środowiskowych

5 milionów hektarów użytków zielonych

W Niemczech jest prawie 5 milionów hektarów użytków zielonych, które stanowią około jednej trzeciej całkowitej powierzchni użytków rolnych. Łąki są wykorzystywane przez inwentarz żywy (bydło, owce, kozy, konie) i dziczyznę i jako pasza są przetwarzane na mleko, mięso i wełnę.

Ponadto użytki zielone są ważnym czynnikiem ochrony klimatu, przyczyniają się do ochrony przyrody i gatunków oraz stanowią ochronę przed erozją gleb i powodziami.

Ponadto obszary trawiaste należą do cennych krajobrazów kulturowych i oferują wysoką wartość rekreacyjną dla miejscowej ludności.