Ogromne straty plonów kukurydzy

Utrzymująca się susza doprowadzi do ogromnych strat plonów kukurydzy na ziarno. Obecnie przewiduję straty w wysokości prawie 600 tys. ton. To około 15 procent pierwotnie prognozowanej wielkości zbiorów, stwierdził Guido Seedler, ekspert ds. rynku zbóż w Niemieckim Stowarzyszeniu Raiffeisen (DRV).

Jednak związany z tym niedobór podaży może się nasilać. Z powodu suszy zbiory kukurydzy w gospodarstwach hodujących zwierzęta również będą niższe. Aby wypełnić powstałe luki w zaopatrzeniu w paszę, dodatkowe obszary, które pierwotnie były przeznaczone na kukurydzę na ziarno, mogą być zbierane, jako kukurydza kiszonkowa. W całej Europie kukurydza również cierpi z powodu suszy, tylko na Ukrainie podniesiono prognozy zbiorów. Zdaniem eksperta, konieczne jest dostosowanie się do bardzo ograniczonej podaży kukurydzy na rynku. Stwarza to szczególne wyzwania dla przemysłu paszowego.

Ogólne zbiory zbóż wciąż prawie średnie

We wszystkich innych rodzajach ziarna DRV w dużej mierze zachowuje swoje oczekiwania, co do wielkości zbiorów. Stowarzyszenie zakłada obecnie zbiory zbóż na poziomie 42,9 mln ton. Pomimo znacznych korekt w kukurydzy, wartość ta jest tylko nieznacznie niższa niż w poprzednim miesiącu.  

Powodem tego jest fakt, że Federalny Urząd Statystyczny w swoich danych przedstawionych na początku sierpnia zakładał nieco większą powierzchnię uprawy zbóż.

Według najnowszej prognozy DRV zbiory zbóż powinny wynieść:

  • Pszenicy ozimej 22,174 mln ton.
  • Pszenicy jarej 272,8 tys. ton.
  • Żyto 3,122 mln ton.
  • Jęczmienia ozimego 8,980 mln ton.
  • Jęczmienia jarego 1,905 mln ton.
  • Kukurydzy 3,607 mln ton.
  • Owsa 726 tys. ton.
  • Pszenżyta 1,952 mln ton.

Prognozę zbiorów rzepaku podniesiono nieznacznie do 4 mln ton ze względu na dobre plony z hektara.

Susza znacznie utrudnia logistykę

Przedłużająca się susza ma teraz ogromny wpływ na logistykę. Zboża i rzepak często muszą być transportowane na duże odległości. Fracht statkami staje się z dnia na dzień coraz trudniejszy ze względu na spadające poziomy, a konieczność redukcji ładunków dodatkowo ogranicza przepustowość. Spółdzielnie Raiffeisen są, więc obecnie silnie uzależnione od transportu samochodowego i kolejowego, aby móc dostarczać zboże na czas do przetwórców w przemyśle spożywczym i paszowym.

DRV jest zaniepokojony planem rządu federalnego, aby tymczasowo nadać priorytet transportowi ropy naftowej i węgla koleją w celu zabezpieczenia dostaw energii. Aby uniknąć wąskich gardeł w zaopatrzeniu, transport zboża i nasion oleistych koleją musi mieć również priorytet, domaga się Seedler.

Siew rzepaku zaczyna się z opóźnieniem

Tegoroczny zasiewy rzepaku rozpoczną się z opóźnieniem ze względu na brak wilgoci w górnych warstwach gleby. Jeśli do połowy września nie będzie znacząco padało, można spodziewać się, że powierzchnia pod uprawę zmniejszy się w porównaniu z poprzednim rokiem. Późno zasiany rzepak może nie rozwinąć się przed zimą na tyle, aby przetrwać niższe temperatury. Zdaniem DRV zmniejszenie powierzchni upraw byłoby uciążliwe dla rolnictwa, ponieważ obecne warunki ramowe na rynku dostarczają dobrych argumentów za ekspansją areału.

Tym raportem DRV kończy swoje szacunki zbiorów na 2022 r. W przypadku kukurydzy na ziarno stowarzyszenie ma opublikować ostateczną ocenę na początku października.