• IUNG-PIB w Puławach od końca marca bieżącego roku opracował dotychczas siedem raportów suszowych.
  • Na ich podstawie wyszacował procent szkód w uprawach w poszczególnych regionach i w zależności od kategorii agronomicznej. 
  • Procent szkód można sprawdzić w przygotowanym raporcie, które dotyczy strat plonów szacowanych na koniec siódmego okresu raportowania w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej IUNG.
  • Raport przygotowany jest w wersji tabelarycznej lub w formie załączonych map. 

Zgodnie z definicją określoną w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.) „suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb”.

 14 lipca br. natomiast wyszło rozporządzenie Rady Ministrów określające zasady szacowania strat po suszy i udzielania pomocy poszkodowanym rolnikom w latach 2023 i 2024.

Rozporządzenie wprowadza na ten i przyszły rok możliwość szacowania szkód powstałych w wyniku suszy w oparciu o 3 źródła danych dotyczących wysokości szkód w uprawach, tj.:

  • danych podanych we wniosku w aplikacji przez rolnika,
  • danych z raportu komisji oszacowania szkód na miejscu oraz
  • danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego.

Siedem raportów IUNG

Do tej pory IUNG-PIB opracował siedem raportów suszowych, a każdy z nich na bieżąco był publikowany także za Instytucją na stronie farmer.pl

Obecnie trwa szacowanie strat i jak podaje IUNG-PIB zgodnie z obowiązującymi przepisami w obojętnie którym okresie sześciodekadowym zostanie stwierdzona susza, to plony ostateczne dla upraw objętych suszą będą niższe przynajmniej o 20% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych.

IUNG-PIB oszacował straty plonów w poszczególnych województwach i przedstawił to za pomocą map oraz tabel. Można to sprawdzić na stronie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej. Dodatkowo IUNG -PIB dodał obszerne opracowanie na temat:

Występowania suszy rolniczej w monitorowanych uprawach w okresie od 21 marca do 20 lipca 2023 roku. 

Znaleźć można tam dokładny procentowy opis szkód jakie powstały w uprawach, które mogą stać się pomocne w szacowaniu realnych strat na polach.

Jak czytamy w tym dokumencie opracowane mapy obrazują wpływ suszy na straty plonów w zależności od kategorii gleby.

Mapy i tabele są zgeneralizowane są dla powiatów – na wniosek ministerstwa mogą być również przygotowane bardziej szczegółowe – np. dla gmin. Mapy szacowanych średnich strat plonów w powiatach są wykonywane tylko w przypadku, gdy przekraczają one 20%.

Co znajdziemy w opracowaniu IUNG-PIB?

Dla każdej monitorowanej uprawy stworzono mapę. Przykład poniżej dla zbóż jarych i kategorii gleby I:

Źródło: IUNG-PIB
Źródło: IUNG-PIB

A następnie dołączono tabele, w której można odczytać procent strat jaki jest wyszacowany w danym powiecie:

Procent strat suszowych, wyszacowanych przez IUNG-PIB - Fragment tabeli. Źródło: IUNG-PIB
Procent strat suszowych, wyszacowanych przez IUNG-PIB - Fragment tabeli. Źródło: IUNG-PIB

Ważna kategoria gleby

Czytając ten raport należy pamiętać, że gleby I kategorii to gleby z reguły najsłabsze i przepuszczalne. Kategorie gleb przedstawia poniższa tabela.

Kategorie podatności gleb na suszę określono dla gleb użytków rolnych wytworzonych z utworów mineralnych na podstawie informacji zawartej na mapie glebowo-rolniczej. Źródło:IUNG-PIB
Kategorie podatności gleb na suszę określono dla gleb użytków rolnych wytworzonych z utworów mineralnych na podstawie informacji zawartej na mapie glebowo-rolniczej. Źródło:IUNG-PIB

Z pewnością raport ten będzie stanowił ważny dokument przy szacowaniu szkód suszowych w bieżącym sezonie.