Na sojowe spotkanie w Stacji Oceny Odmian w Głubczycach przybyło spore grono zainteresowanych tą uprawą rolników.

Niektórzy przyjechali z bardzo daleka.

Jan Rudnicki gospodarujący pod Tomaszowem Lubelskim pokonał ponad 500 km, a i tak nie był rekordzistą. Pokonali go rolnicy z okolic Pucka, którzy mieli do przejechania 600 km. Jak więc widać nadzieje związane z soją są powszechne i nie mają charakteru lokalnego.

Stacja Oceny Odmian w Głubczycach prowadzi w ramach PDRiO doświadczenia odmianowe z soją od 2009 r. Przez początkowe 2 lata obejmowały one skromną stawkę odmian polskiej hodowli: Aldanę z HR Strzelce, Augustę oraz ród PGR 408 uzyskane w Katedrze Genetyki i Hodowli Roślin, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W minionym roku dołączyła do nich Mavka wyhodowana przez ukraińską firmę hodowlano-nasienną "Sojevij Vik". Zaprezentowane w tabeli wyniki plonu nasion i białka wskazują, że jest to ciekawa kreacja odmianowa. Na podstawie jednorocznych (jak na razie) wyników doświadczeń można wnioskować, że jej biologiczny potencjał plonowania jest wyraźnie wyższy niż u odmian wcześniej ocenianych. W minionym, czyli 2011 r., jej plon nasion był wyższy od wzorca o ponad 14 proc., a białka o ponad 12 proc. Przy takich wynikach można wróżyć odm.

Mavka dużą popularność w naszym kraju, o ile oczywiście w kolejnych latach potwierdzi swoją plenność.

10 odmian w ocenie

W tym roku ilość ocenianych odmian wzrosła do 10. Obok 2 najdłużej badanych hodowli polskiej, pojawiły się 3 francuskie, 2 austriackie, 1 ukraińska i 2 pochodzące z USA. W chwili lustracji (I dekada września) rośliny żółkły, bądź zrzuciły już liście i intensywnie wysychały. Nie można więc nic powiedzieć na temat ich plenności. Natomiast analizując przedstawione uczestnikom spotkania wyniki wcześniej wykonanych pomiarów biometrycznych (tabela 2), można dokonać wstępnej analizy porównawczej odmian. Wyłączyłem z niej odmiany wyhodowane w USA. Ocena wizualna z początku września pozwalała sądzić, że zbyt późno dojrzewają w warunkach polskich i w związku z tym nie będą mogły być wykorzystane w przyszłości.

Najgrubsze nasiona wytwarza pochodząca z Ukrainy odm.

Annushka, co przekłada się na najmniejsze zużycie materiału siewnego (a zatem i jego koszt). Najdrobniejsze natomiast wykształca francuska odm. Aligator. Do obsiania nią ha pola, trzeba przeznaczyć 200 kg materiału siewnego. To o 45 proc. więcej niż w przypadku Annushki.

Wysokość roślin zależy od odmiany i waha się od nieco ponad 80 cm do blisko 1,1 m. Wbrew moim oczekiwaniom cecha ta nie ma związku z wysokością zawiązywania najniższych strąków. Sądziłem, że odmiany wyższe będą zawieszały je wyżej. Tak jednak nie jest. Najniższa Aldana (82 cm) osadza najniższe strąki średnio 11 cm nad ziemią. Najwyższy ES Senator (109 cm wzrostu), zawiesza je podobnie - 10 cm od powierzchni gleby.

Najkorzystniej pod względem tej ważnej cechy prezentują się Aligator i Annushka.

U obu tych odmian strąki dzieli od ziemi średnio 13 cm.

Poświęciłem temu zagadnieniu stosunkowo dużo miejsca, ponieważ wysokość zawieszenia strąków jest cechą bardzo istotną w momencie zbioru kombajnowego. Im niższe ich usytuowanie, tym więcej nasion jest traconych na skutek nie podebrania strąków przez heder kombajnu.

W analizie ujęto także odporność odmian na wyleganie. Należy uznać, że w zasadzie wszystkie są bardzo sztywne, albowiem w skali 9o, uzyskały ocenę 8,5o do 9o. Wyjątkiem jest odm. Augusta oceniona na 4o.

Jako ciekawe doniesienie, należy traktować wyniki doświadczenia uprawy soi (odm. Merlin) z zastosowaniem biostymulatora wzrostu. Wprowadzenie go spowodowało silniejszy wzrost roślin (o ponad 13 proc.) i co szczególnie interesujące wyższe osadzenie najniższych strąków. Co prawda różnica wysokości wyniosła 1 cm, ale w wartościach względnych jest to ponad 8 proc. Można więc sądzić, że umiejętnie dobierając rodzaj biostymulatora, dawkę i termin stosowania reakcja soi może być znacznie bardziej widoczna.

Uczestnicy spotkania jako pierwsi w kraju mieli też szansę zapoznania się z wynikami rozpoznawczych doświadczeń agrotechnicznych nad soją. Prowadzone są od 2010 r., czyli już 3 sezon wegetacyjny. Analizowany jest wpływ gęstości siewu, wysokości startowego nawożenia azotowego i rozstawy międzyrzędzi na cechy morfologiczne roślin i plon. Wartość tego ostatniego parametru obejmuje oczywiście wyniki 2-letnie, bo zbiór tegoroczny nie został jeszcze przeprowadzony. Prace prowadzono wykorzystując 2 odmiany (Aldana, Augusta) i jeden ród - PGR 408, wszystkie hodowli polskiej.

Wzrost zagęszczenia plantacji z 70 do 90 roślin/m2, nie wywołał wielkich zmian w budowie roślin. Mimo większej konkurencji o podstawowe czynniki życiowe jak światło, woda i składniki mineralne, takie cechy morfologiczne soi jak: wysokość roślin, ich podatność na wyleganie, jak również plon nasion i MTN, nie uległy istotnej zmianie. Jedynym zauważalnym (a jednocześnie bardzo pozytywnym) skutkiem zwiększonej gęstości siewu, było podniesienie o 8 proc. wysokości osadzenia najniższych strąków na roślinach.

Nie znalazło to jednak najmniejszego przełożenia na wysokość plonu, wilgotność nasion w momencie zbioru, czy MTN. Wniosek z tego, że niższa z analizowanych gęstości wysiewu jest absolutnie wystarczająca. W przyszłości warto byłoby natomiast sprawdzić, jak dalece można ją zmniejszyć, nie powodując przy tym spadku plonu nasion.

Azot nie sprzyja strąkom

Analiza wysokości przedsiewnego nawożenia azotowego, również dostarczyła ciekawych wniosków praktycznych.

Sprawdzano reakcję roślin na 3 poziomy nawożenia azotem: 20, 40 i 60 kg N/ha. Niezależnie od wysokości nawożenia azotem, rośliny wyrastały na podobną wysokość. Natomiast wraz ze wzrostem dawki N, rośliny stawały się coraz bardziej podatne na wyleganie.

Na podanie azotu mineralnego soja zareagowała jednocześnie silnym obniżeniem wysokości zawieszenia najniższego strąka. Wzrost nawożenia z 20 do 40 kg N/ha wywołał ok. 6 proc. spadek wysokości, a przy najwyższym poziomie różnica wyniosła ponad 10 proc. Nawożenie azotem równie silnie odbiło się na plonie nasion. O ile wprowadzenie do gleby 40 kg azotu w czystym składniku spowodowało wzrost plonu o ok. 3,5 proc., czyli na granicy istotności, to przy 60 kg N/ha zwiększył się on o 12 proc. Zatem mimo pogorszenia cech morfologicznych - rośliny bardziej wiotkie, niżej zawiązujące strąki, osiągnięty efekt końcowy, czyli plon nasion jest bardzo zachęcający. Zagadnienie wymaga jednak dalszych badań z wykorzystaniem szerszej grupy odmian i sprawdzeniem przydatności praktycznej szczepionek bakterii brodawkowych różnego pochodzenia.

To one powinny być dla soi głównym źródłem azotu.

Ciekawych informacji agrotechnicznych dostarczyło też porównanie wąsko i szerokorzędowej uprawy soi. Także na ten zabieg agrotechniczny soja reagowała głównie poprzez zmianę sztywności łodygi i wysokość osadzenia najniższych strąków. Uprawa wąskorzędowa (rozstawa 10,7 cm) powodowała nieznacznie mniejszą podatność łanu na wyleganie i jednocześnie zdecydowane obniżenie wysokości zawieszenia strąków - o 9 proc. Jednak plon nasion był identyczny jak wówczas, gdy dystans między rzędami wynosił 21,4 cm.