W celu otrzymania tej płatności producenci powinni złożyć m.in.:

1) wniosek o stwierdzenie nabycia prawa do uzyskania płatności niezwiązanej w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie przedmiotowej ustawy, tj. do dnia 10.06.2008 r.

2) wniosek o przyznanie płatności niezwiązanej za rok 2007 producent rolny powinien złożyć w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie przedmiotowej ustawy tj. do dnia 10.06.2008 r.

3) wniosek o przyznanie płatności niezwiązanej za rok 2008 powinien być złożony w terminie do dnia 15.05.2008 r.

Przedmiotowe wnioski należy dostarczyć osobiście lub przesyłką poleconą do właściwego OT ARR:

- członkowie grup producentów – do OT ARR właściwego ze względu na siedzibę grupy,

- producenci indywidualni – do OT ARR właściwego dla producenta rolnego ze względu na wpis do rejestru producentów.

Szczegółowe informacje dotyczące wpisu do rejestru podmiotów oraz wypłaty płatności niezwiązanych z produkcją dostępne są w „Warunkach stwierdzenia nabycia prawa do uzyskania płatności niezwiązanej oraz przeniesienia tego prawa” oraz „Warunkach przyznania płatności niezwiązanej z produkcją”.

Źródło: ARR