Trwają konsultacje Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 2027. Jak wynika z zapisów tego programu, zastosowanie choć jeden raz herbicydu w uprawach wiążących azot na obszarach proekologicznych (EFA) nadal nie będzie możliwe.

A o taką możliwość zwracali się do Komisji Europejskiej jeszcze w kwietniu ub. roku rolnicy z Copa-Cogeca, ale także Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, jako pierwsza organizacja w kraju.

Stanowisko Związku w tej sprawie poparł także Instytut Ochrony Roślin - PIB.

Przyszła WPR – jak wynika z przyjętych założeń – ma być bardziej nastawiona na łagodzenie zmian klimatu i przystosowywanie się do nich. Ma wspierać zrównoważony rozwój i wydajne gospodarowanie zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i powietrze, a także przyczyniać się do ochrony różnorodności biologicznej oraz ochrony siedlisk i krajobrazu.

Dlatego postanowiono, że nowa zielona architektura WPR, połączy zazielenianie i zasady wzajemnej zgodności w obowiązkową dla rolników – wzmocnioną tzw. warunkowość.

Zielona architektura nowej WPR, Źródło: MRiRW
Zielona architektura nowej WPR, Źródło: MRiRW

Od spełnienia norm warunkowości zależne będzie otrzymanie pełnego wsparcia w ramach WPR, ale też wymogi te będą stanowiły bazę do określenia wymagań dla dodatkowo płatnych dobrowolnych działań, takich jak ekoschematy (obowiązkowe dla państwa członkowskiego - obowiązek przeznaczenia co najmniej 20% płatności bezpośrednich na ekoschematy, ale DOBROWOLNE dla rolników, którzy chcą stosować dodatkowe praktyki prośrodowiskowe, wykraczające poza wymogi obowiązkowe), działania rolno środowiskowo klimatyczne i inne.

Utrzymywanie nieprodukcyjnych obiektów i obszarów w celu poprawy różnorodności biologicznej w gospodarstwach rolnych to cel jednej z takich norm warunkowości.

Na poziomie unijnym zakłada ona ogólnie: minimalny udział 5% powierzchni użytków rolnych gruntów ornych wykorzystanych na obszary lub elementy nieprodukcyjne lub międzyplony lub uprawy wiążące azot, uprawiane bez środków ochrony roślin. Dla państw członkowskich, które wykorzystują tylko obszary lub elementy nieprodukcyjne minimalny udział wynosi 3%. Dla międzyplonów założony jest współczynnik 0,3 (jak zaznaczono, państwo członkowskie może wyłączyć z tej normy gospodarstwa do 10 ha GO, w których więcej niż 75% GO jest wykorzystywanych do produkcji traw lub innych zielnych roślin pastewnych, uprawy roślin strączkowych lub ugorowanych, albo w których więcej niż 75% UR stanowi TUZ lub jest wykorzystywanych do produkcji traw lub innych zielnych roślin pastewnych).

Norma ta zakłada też zachowanie charakterystycznych elementów krajobrazu oraz zakaz ścinania żywopłotów i drzew podczas okresu lęgowego ptaków oraz okresu wychowu młodych. Mowa tu też o zastosowaniu fakultatywnych środków przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się inwazyjnych gatunków roślin.

W polskim Planie Strategicznym dla przyszłej WPR, resort rolnictwa proponuje wzmocnienie tej warunkowości (GAEC 9). Konkretnie:

- minimalny udział 5% powierzchni gruntów ornych wykorzystanych na obiekty lub obszary nieprodukcyjne lub międzyplony lub uprawy wiążące azot uprawiane bez środków ochrony roślin.
- rolnicy posiadający grunty orne w gospodarstwie o powierzchni powyżej 10 ha zobowiązani będą do przeznaczenia co najmniej 5% ich powierzchni na obiekty nieprodukcyjne lub międzyplony lub uprawy wiążące azot, uprawiane bez środków ochrony roślin.
- obiektami nieprodukcyjnymi lub produkcyjnymi służącymi do realizacji ww obowiązku są w szczególności grunty ugorowane, żywopłoty, pasy zadrzewione, zadrzewienia liniowe i pojedyncze drzewa, rowy, zagajniki śródpolne, oczka wodne, miedze śródpolne, strefy buforowe, pasy gruntów kwalifikujące się do płatności wzdłuż obrzeży lasu, międzyplony oraz uprawy wiążące azot bez stosowania środków ochrony roślin, spełniające określone kryteria.
- do wyliczenia minimalnej powierzchni przeznaczanej na obiekty nieprodukcyjne, międzyplony lub uprawy wiążące azot, uprawiane bez środków ochrony roślin, stosowane będą współczynniki ważenia i konwersji. Dla międzyplonów współczynnik wynosi 0 3. Z wdrażania normy wyłączone są gospodarstwa z dużym udziałem, ponad 75 traw, uprawy roślin strączkowych, gruntów ugorowanych, czy trwałych użytków zielonych
- zachowanie elementów krajobrazu (kontynuacja: obowiązek zachowania drzew pomników przyrody, oczek wodnych o pow. do 100 m kw., rowów do 2 m szer.)
- zakaz przycinania żywopłotów i drzew podczas okresu lęgowego ptaków oraz okresu wychowu młodych (kontynuacja: zakaz przycinania żywopłotów i drzew w okresie 15 kwietnia 31 lipca - nie dotyczy drzew owocowych, wierzb i zagajników o krótkiej rotacji).

Tak więc, niestety ani KE, ani resort rolnictwa nie uwzględnili w swoich planach co do funkcjonowania przyszłej WPR próśb i argumentów polskich i europejskich rolników w kwestii tymczasowego lub całkowitego zniesienia restrykcji dotyczących stosowania środków ochrony roślin w uprawach wiążących azot na obszarach proekologicznych.

Dziś, w tego typu uprawach, można wykonać jedynie odchwaszczanie mechaniczne – co z reguły nie jest w ogóle możliwe. W opinii PZPRZ, zachwaszczone uprawy strączkowych w ramach EFA – są bardzo dużym problemem w gospodarstwach, postrzeganym przez rolników jako zwykłe marnotrawstwo sił i środków. - Pozostawione sobie takie ekstensywne uprawy nie mają żadnego celu gospodarczego – podkreślał w kwietniu ub. roku w rozmowie z farmer.pl prezes Stanisław Kacperczyk.

Tymczasem plon w odpowiedniej ilości oraz dobry jakościowo – pozyskany od roślin bobowatych, które wygrały walkę z chwastami dzięki zastosowanym śor, byłby – zdaniem PZPRZ - doskonałym uzupełnieniem krajowego bilansu białkowego, a tym samym działania te świetnie wpisałyby się w program, którego głównym celem jest ograniczenie deficytu białka paszowego poprzez rozwój sektora roślin wysokobiałkowych. Możliwość zastosowania zabiegu herbicydowego w uprawach prowadzonych w ramach GEAC 9 (wcześniej obowiązkowego zazielenienia) przyniosłaby więc korzyść gospodarczą nie tylko samym rolnikom, ale też krajowym paszarniom, które poszukują rodzimego białka – uważają rolnicy zrzeszeni w PZPRZ.

- Będziemy jednak dalej starać się, aby taka możliwość zaistniała – dodał w rozmowie z farmer.pl prezes Kacperczyk.

Do 15 lutego można jeszcze zgłaszać uwagi i propozycje do przygotowanego przez MRiRW Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027.

Przejrzyj ofertę dla ś.o.r. na gieldarolna.pl