Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy otrzymał, jako pierwsza w historii instytucja w Polsce, niezwykle prestiżowy kontrakt z JRC-IES (Joint Resarch Center - Institute for Environment and Sustainability - Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju działający z ramienia Komisji Europejskiej).

JRC - IES prowadzi badania, monitorowania i przewidywania złożonych interakcji pomiędzy działalnością człowieka i środowiska naturalnego, w celu wspierania rozwoju i realizacji polityki, które chronią środowisko globalne.

Czteroletni kontrakt uzyskany przez IUNG PIB z tą instytucją dotyczy analiz rolno-środowiskowych ze szczególnym akcentem na badanie skutków Wspólnej Polityki Rolnej.

Kontrakt będzie obejmował szczegółowe zadania z następującego zakresu tematycznego:

• Rozwój narzędzi do ocen środowiskowych polityki rolnej
• Oceny ex-post i ex-ante wpływu instrumentów WPR na środowisko
• Ewaluacja scenariuszy uwzględniających nowe instrumenty polityki rolnej
• Rozwój metod oceny i badanie trendów zmian użytkowania gruntów w Europie
• Analizy i modelowanie przestrzenne skutków polityki rolnej
• Ocena środowiskowa systemów produkcji rolnej
• Rozwój wskaźników na poziomie regionu i gospodarstwa z wykorzystaniem dostępnych baz danych
• Rozwój wskaźników do obserwacji zmian w przestrzeni rolniczej, w tym w jakości gleb, i monitorowania skuteczności metod łagodzenia degradacji środowiska na obszarach wiejskich.

W skład konsorcjum realizującego kontrakt wchodzą, oprócz IUNG-PIB: Solagro, Francja (koordynator); Von Thünen Institute, Niemcy; SADL/KU Leuven, Belgia; Universidad Politécnica de Madrid, Hiszpania; Environment Agency - Umweltbundesamt, Austria.

Z ramienia IUNG-PIB projekt przygotowali i prace koordynować będą Dr Grzegorz Siebielec, Dr Rafał Wawer oraz Mgr Artur Łopatka, we współpracy z innymi zespołami.

Źródło: IUNG PIB