Bobik ma najbardziej wygórowane wymagania spośród bobowatych tradycyjnie uprawianych w Polsce. Nie jest trudny w uprawie, pod warunkiem nie popełnienia poważnych błędów w jego agrotechnice.

Wymaga dobrych gleb, o optymalnym pH. Ze względu na powolny początkowy wzrost roślin łatwo doprowadzić do problemów z chwastami, co było widoczne w tym roku w obliczu chłodnej wiosny. W czasie wegetacji zazwyczaj także wymaga ochrony skierowanej na walkę ze mszycami oraz strąkowcem bobowym. Ma także duże wymagania wodne. Największe jego zapotrzebowanie na wodę ma miejsce w czasie kwitnienia, zawiązywania i wypełniania nasion. Susza w tych okresach znacząco obniża możliwości produkcyjne tego gatunku.

W ostatnim czasie najczęściej jednak bobik do zmianowania wprowadzany jest jako przerywnik ubogiego zmianowania. Nadaje się bowiem świetnie do do uprawy fitomelioracyjnej na glebach ciężkich i średnich. Wytwarza on bowiem silny palowy system korzeniowy osiągający długość do 110 cm z licznymi i grubymi odgałęzieniami bocznymi. Rośliny bobiku współżyją z bakteriami brodawkowymi Rhizobium leguminosarum. Dlatego uprawa bobiku dostarcza także azot dla upraw następczych.

Cena za nasiona niestety waha się w bardzo szerokich granicach. Najczęściej w tym roku słyszy się o wartościach w przedziale od 1200 - 1800 zł/tonę. Zważywszy, że bobik  udaje się tylko na dobrych  stanowiskach, które mogłyby dać dobry plon innym wymagającym uprawom, jest to cena daleka od oczekiwanej. 

Jak plonował bobik w roku 2022?

W 2022 roku COBORU przebadało 10 odmian bobiku, prowadząc 24 doświadczenia. Wzorzec, który stanowił średni plon ze wszystkich badanych odmian w tym roku został oszacowany na poziomie 45 dt/ha. Najwyżej plonującą odmianą niskotaninową okazała się w tym roku odmiana Albus. Z grupy odmian wysokotaninowych była to odmiana Trumpet pochodząca z CCA. Włączono ją do systemu PDO na podstawie dwuletnich wyników doświadczeń rozpoznawczych. Osiągnęła ona poziom 113 proc. wzorca.

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Gdzie plonował bobik najwyżej?

Porównywano także plon bobiku jaki udało się osiągnąć w sześciu wyodrębnionych rejonach kraju. Najwyższe plony bobiku udało się uzyskać w rejonie I, który tworzą województwa: zachodniopomorski oraz pomorskie. Tam wzorzec wyznaczony dla tego rejonu  plonował na poziomie 54,7 dt/ha. Ze względu na tegoroczną suszą najniżej plonowały odmiany bobiku w III rejonie tj. woj. lubuskie, wielkopolskie oraz kujawsko-pomorskie. Tam wzorzec oddał o ponad 2 tony mniej tj. 34,3 dt/ha. Średnie wyniki plonowania odmian w roku 2022 przedstawiono na tle wyników z dwóch poprzednich lat – 2021 i 2020.

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Jak informuje COBORU wyniki z roku 2022 mają charakter wstępny i po dokonaniu pełnej weryfikacji oraz uzupełnieniu o dodatkowe informacje jak i oceny cech rolniczych i użytkowych zostaną opublikowane w terminie późniejszym, w ramach serii wydawniczej – Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych. Bobowate grubonasienne i soja. 2022.