Na podstawie Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych (PDO) wykonywanych przez COBORU można wywnioskować, że plonowanie oba gatunków łubinów znacząco się różniło w bieżącym sezonie.

Można wywnioskować, że miały na to wpływ między innymi tegoroczne warunki pogodowe, a dokładnie opady w czasie kwitnienia. Wysoka wilgotność powietrza i wysokie temperatury sprzyjały bowiem porażaniu łubinów najgroźniejszą z chorób – antraknozą łubinu. Opady powodowały także powstawanie zachwaszczenia wtórnego, tak trudnego do opanowania a tej grupie upraw.

Jak plonowały łubin wąskolistny?

Na podstawie wstępnych wyników plonowania odmian roślin bobowatych grubonasiennych (groch, łubiny, bobik) w doświadczeniach porejestrowych wykonywanych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) łubin wąskolistny plonował w tym roku zaskakująco nisko.

Ustalony przez COBORU wzorzec (średnia z wszystkich odmian niskoalkaloidowych) plonował na poziomie 19,9 dt/ha. W suchym roku 2019 oddał więcej gdyż 23,5 dt/ha.

Które odmiany cechowała najwyższa wydajność? Warto przenalizować poniższą tabelę. Wśród odmian niskoalkaloidowych niesamokończących najlepiej zaprezentowała się odmiany: Agat (113 proc. wzorca), Furman (111 proc. wzorca) oraz Salsa (111 proc. wzorca).

Wśród odmian niskoalkaloidowych samokończących najwyżej plonował: Regent (103 proc. wzorca).

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Plon łubinu żółtego

W porównaniu do roku ubiegłego lepiej zaprezentował się łubin żółty. Ustalony przez COBORU wzorzec (średnia z wszystkich badanych odmian) plonował na poziomie 17,0 dt/ha (dla porównania14,6 dt/ha w roku ubiegłym). Najlepiej plonujące odmiany niesamokończące: Puma, Mister, Lord plonowały na zbliżonym poziomie uzyskując odpowiednio: 104, 104 oraz 103 proc. wzorca. Jedyna badana w tym roku odmiana samokończąca łubinu żółtego plonowała na poziomie 92 proc. wzorca.

 

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

 

Informacja zawiera wyniki plonowania odmian wpisanych do Krajowego rejestru, badanych w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), z wyjątkiem odmian, które nie były badane w trzech ostatnich latach (informacje pod tabelami). Dla nowych odmian, wyniki pochodzą także z doświadczeń rejestrowych. Odmiany w tabelach, w obrębie wydzielonych grup, uszeregowano według malejącego plonu w roku 2020 lub w latach 2019 i 2018 (w przypadku odmian niebadanych w bieżącym sezonie wegetacyjnym). Wyniki z roku 2020 mają charakter wstępny i po dokonaniu pełnej weryfikacji oraz uzupełnieniu o dodatkowe informacje jak i oceny cech rolniczych i użytkowych zostaną opublikowane w terminie późniejszym.