Przeszkodą w uzyskaniu wysokich plonów łubinów była przede wszystkim regionalna susza, która wpłynęła negatywnie na ilość zawiązanych strąków, a także na poziom zachwaszczenia plantacji. Pojawiły się także lokalnie problemy ze zbiorem. 

 Wyniki PDO 2022. Łubin wąskolistny oraz żółty

Plony łubinów są bardzo zróżnicowane zarówno w ujęciu regionalnym, jak i ogólnokrajowym. Aby przyjrzeć się temu zagadnieniu warto przenalizować dane udostępnione przez COBORU w ramach wstępnych wyników plonowania odmian roślin bobowatych grubonasiennych w doświadczeniach porejestrowych w ramach Porejestrowanego Doświadczalnictwa Odmianowego  (PDO) za rok 2022.

Jak podaje COBORU Informacja zawiera wyniki plonowania odmian wpisanych do Krajowego rejestru. Średnie wyniki plonowania odmian w roku 2022 przedstawiono na tle wyników z dwóch poprzednich lat – 2021 i 2020. Odmiany w tabelach, w obrębie wydzielonych grup, uszeregowano według malejącego plonu w roku 2022.

Które odmiany najwyżej plonowały i jakie wstępne wnioski nasuwają się w przypadku dwóch gatunków łubinu: wąskolistnego oraz żółtego?

Łubin wąskolistny - plon w 2022r.

Plon wzorca nasion łubinu wąskolistnego (średnia wszystkich odmian badanych w danym roku) wynosił w tym roku w badaniach PDO – 20,3 dt/ha. Jest on niższy od średniego plonu jaki uzyskano w roku ubiegłym. Najlepiej plonującymi odmianami okazały się: Agat, Fuman, Roland. W przypadku odmian samokończących badano w tym roku tylko dwie odmiany: Homer i Regent, które zaplonowały odpowiednio: 105 i 102 proc. wzorca.

 

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Jak plonowały łubin wąskolistny w poszczególnych regionach kraju?

Zanotowano bardzo duże zróżnicowanie w plonowaniu tego gatunku w zależności o regionu uprawy. Wiąże się to oczywiście z suszą. Najniższe plonował łubin wąskolistny w III regionie tj. woj. lubuskim, wielkopolskim, oraz kujawsko-pomorskim (średnio 16,2 dt/ha). Natomiast największy plon zebrano z lokalizacji położonych w województwach: dolnośląskie, opolskie, śląskie (25,1 dt/ha).  

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

 Łubin żółty - plon w 2022r.

Ten gatunek łubinu plonuje z regóły dużo niżej niż łubin wąskolistny. Jest on jednak niezastąpiony w przypadku gleb bardzo słabych oraz zakwaszonych. Tu jednak do dobrego plonowania potrzebna jest także woda, która w przypadku gleb słabych jest szybko tracona w obliczu suszy. W tym roku COBORU przebadało 7 odmian łubinu żółtego. Wzorzec (średnia z odmian badanych w danych roku) wyszacowano na 16, 9 dt/ha. Najwyżej plonującą odmianą okazała się Puma oddając 112 proc. wzorca.

 

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Jak plonowały łubin żółty w poszczególnych regionach kraju?

Zdecydowanie najsłabiej plonował IV regionie tj. łódzkie, mazowieckie, lubelskie oddając mniej niż tonę z hektara (dokładniej: 9,3 dt/ha). Najwyższe plony zebrano w regionie I tj. w woj. zachodniopomorskim oraz pomorskim.

 

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

 

Jak podaje COBORU wyniki z roku 2022 mają charakter wstępny i po dokonaniu pełnej weryfikacji oraz uzupełnieniu o dodatkowe informacje jak i oceny cech rolniczych i użytkowych zostaną opublikowane w terminie późniejszym, w ramach serii wydawniczej – Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych. Bobowate grubonasienne i soja. 2022.

 

Jakie ceny za nasiona łubinu?

Niestety opłacalność siewu łubinów ma wiele do życzenia. Ci co go uprawiają najczęściej decydują się na jego siew ze względów prośrodowiskowych oraz możliwości wykorzystania tych upraw w ramach obowiązku zazielenienia. Ze względu na trudności w odchwaszczaniu (w tym roku notowano spory udział plantacji silnie zachwaszczonych) jak również w uwagi na nierównomierne dojrzewanie (pękanie strąków, wyleganie) zdarza się, że zamiast kombajnów w plantacje wjeżdżały talerzówki. W przypadku zbioru na nasiona, duży ich udział jest wykorzystywanych do tworzenia mieszanek międzyplonowych ścierniskowych. 

Aktualnie ceny za nasiona nie kształtują się optymistycznie. W przypadku łubinu wąstkolistnego są za tonę nasion można otrzymać od 1400-1600 zł netto. Nieco więcej można uzyskać za tonę żółtego, jednak zważywszy na niższy potencjał jego plonowania cena tego nie rekompensuje. W skupach za łubin żółty można otrzymać od 1500-1700 zł netto/t.