Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych opublikował wstępne wyniki plonowania odmian roślin bobowatych grubonasiennych (groch, łubiny, bobik) w doświadczeniach porejestrowych. Zostały one przebadane w ramach w doświadczeń PDO. W przypadku łubinu żółtego, jak dotąd przeanalizowano 81 proc. doświadczeń, w przypadku łubinu wąskolistnego – 95 proc. Stąd wyniki te mają charakter wstępny, dlatego po dokonaniu pełnej weryfikacji mogą ulec niewielkiej zmianie.

Na tle ostatnich trzech lat wysoko plonował łubin wąskolistny, zdecydowanie gorsze wyniki uzyskano w przypadku łubinu żółtego.

Ustalony w tym roku wzorzec dla łubinu wąskolistnego (średnia z 23 zarejestrowanych odmian niskoalkaloidowych) wyznaczony był na poziomie 28,3 dt/ha. W latach ubiegłych wzorzec (średnia z 19 odmian) plonował w 2016 r. na poziomie 25,3 dt/ha, a w 2015 r. (wzorzec to średnia z 14 zarejestrowanych odmian) - 28,1 dt/ha.

Na podstawie doświadczeń przeprowadzonych przez COBORU spośród wszystkich badanych odmian łubinu wąskolistnego najwyżej plonowały:

Odmiany niesamokończące niskoalkaloidowe (pastewne)

• Samba - 111 proc. wzorca
• Rumba - 110 proc. wzorca
• Bolero - 109 proc. wzorca
• Neron - 108 proc. wzorca
• Salsa - 105 proc. wzorca
• Kurant - 104 proc. wzorca
• Tytan - 103 proc. wzorca
• Tango - 102 proc. wzorca
• Roland - 102 proc. wzorca
• Neptun – 100 proc. wzorca

Odmiany samokończące niskoalkaloidowe (pastewne)

• Regent 99 proc. wzorca
• Boruta 92 proc. wzorca
• Sonet 84 proc. wzorca

Zdecydowanie niżej plonowały odmiany łubinu  żółtego. Przy czym tegoroczny plon wzorca (średnia z odmian zarejestrowanych w badanym roku) na tle ostatnich trzech lat był najniższy. W tym roku wzorzec plonował na poziomie 17,8 dt/ha. Dla porównania w roku ubiegłym – 19,3 dt/ha, natomiast w 2015 r. 18,6 dt/ha. Plon poszczególnych odmian łubinu żółtego przedstawiamy poniżej:

Odmiany niesamokończące:

• Puma 107 proc. wzorca
• Baryt 103 proc. wzorca
• Bursztyn 103 proc. wzorca
• Mister 103 proc. wzorca
• Lord 100 proc. wzorca

Odmiany samokończące:

• Taper 98 proc. wzorca
• Perkoz 86 proc. wzorca,