W tym celu prowadzi obecnie ankietę wśród interesariuszy, która gromadzi bieżące inicjatywy, projekty badawcze i krajowe środki mające na celu zwiększenie podaży białka. 

Następnie odbędzie się badanie rynku, które zwiększy zapotrzebowanie na białko roślinne w różnych segmentach rynku. Jednocześnie planowane jest omawianie sytuacji w państwach członkowskich na spotkaniach dwustronnych.

Wspólna Polityka Rolna (WPR) przewiduje szereg działań w celu zwiększenia produkcji roślin wysokobiałkowych w UE np. dobrowolne wsparcie powiązane z produkcją, obszary proekologiczne i zróżnicowania kulturowego, dalsze środki rolno-środowiskowe i programy na rzecz zatrudnienia). Środki te zwiększyły produkcję różnych roślin wysokobiałkowych w ostatnich latach, ale mimo to w UE nadal występuje znaczny deficyt białka.

W szczególności niewielka jest samowystarczalność w produkcji soi i produktów pochodnych. W roku sezonie 2017/2018 w UE zebrano 2,8 mln ton soi. Jednak wyprodukowanie 45 mln ton soi jest potrzebne do otrzymania 29,5 mln ton śruty sojowej niezbędnej do produkcji pasz. Powoduje to bardzo niski stopień samowystarczalności UE w przypadku śruty sojowej wynoszący jedynie 5 proc., chociaż jedna trzecia zapotrzebowania na białko podczas żywienia zwierząt opiera się na tym surowcu.