Reformy poprawią rentowność sektora, położą kres jego uzależnieniu od dotacji państwowych oraz stworzą nowe możliwości zatrudnienia i rozwoju w regionach nadmorskich.

Zmiany trzeba wprowadzić jak najszybciej. Działania, jakie aktualnie podejmuje UE, sprawiły, że w przypadku niektórych gatunków ryb zagrożenie zmalało, lecz tempo odławiania ryb przy użyciu trawlerów wciąż jest szybsze niż tempo odnawiania się zasobów rybnych. Do czego to prowadzi? Trzy czwarte gatunków ryb to w tej chwili gatunki przełowione, co zagraża całemu morskiemu ekosystemowi. Rentowność sektora jest coraz niższa, a jego przyszłość − niepewna. Szacuje się, że proponowane metody pozwoliłyby uzyskać wzrost zasobów rybnych rzędu 70 proc. Całkowite połowy wzrosłyby o około 17 proc., a zyski byłyby większe.

Propozycje  obejmują:

  • wprowadzenie podejścia do zarządzania połowami opartego na długoterminowych celach i wiedzy naukowej
  • ustalenie kwot połowowych, aby do 2015 r. przywrócić równowagę w odniesieniu do wszystkich zasobów rybnych (zgodnie ze zobowiązaniami UE podjętymi na arenie międzynarodowej)
  • wprowadzenie wymogu wyładunku wszystkich złowionych ryb − rybacy nie będą mogli wyrzucać z powrotem do morza przypadkowo złowionych ryb
  • zmniejszenie nadmiernej zdolności połowowej floty przy pomocy środków rynkowych, a nie dotacji - jak np. indywidualne zbywalne kwoty połowowe, które rybacy mogliby odsprzedawać
  • pomoc dla małych firm w dostosowaniu się do zmian
  • kraje UE będą miały większą swobodę w dostosowaniu środków ochrony do potrzeb regionalnych bądź lokalnych - rybacy mogliby samodzielnie podejmować decyzje dotyczące rozmiaru floty i wielkości podaży
  • pomoc dla gospodarstw rybackich funkcjonujących zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju w zaspokajaniu popytu na ryby
  • zapewnienie konsumentom pełnych informacji na temat jakości i zrównoważonego charakteru kupowanych produktów.

UE będzie udzielać wsparcia finansowego wyłącznie projektom rybackim przyjaznym dla środowiska. Prowadzone będą szczegółowe kontrole − podmioty łamiące przepisy lub projekty prowadzące do nadmiernej zdolności połowowej utracą dofinansowanie UE. Komisja planuje również promować ochronę zasobów ryb na arenie międzynarodowej dzięki nowym porozumieniom z krajami trzecimi. Wnioski zostaną przekazane do rozpatrzenia Parlamentowi Europejskiemu i rządom państw UE.