Do 31 lipca rolnicy otrzymujący za TUZ dopłaty bezpośrednie muszą bezwzględnie wykosić swoje łąki, a po okresie maksymalnie 2 tygodni od pokosu zebrać ściętą biomasę.

Według ARiMR niewykaszanie łąk jest najczęściej stwierdzaną podczas kontroli niezgodnością popełnianą przez rolników ubiegających się o dopłaty bezpośrednie. Wykroczenie to podlega sankcji.

Podczas kontroli na miejscu z zakresu wzajemniej zgodności (cross copliance), za niewykoszoną łąke może zostać naliczona pewna ilość punktów, która później może zostać zamieniona na karę pieniężną.1 pkt karny może otrzymać rolnik gdy niezgodność stwierdzona jest na powierzchni nie większej niż 20 proc. powierzchni gospodarstwa rolnego, gdy łąka stanowi powierzchnie większą niż 20 proc. - może otrzymać 3 pkt. Za kategorię - dotkliwość dodatkowe 3 pkt, natomiast za trwałość 3 lub 5 dodatkowych punktów.  Punkty są dodawane i w zależności od ich sumy określane jest procentowe pomniejszenie płatności. W przypadku, gdy stwierdzona niezgodność wynika z nieumyślnego działania rolnika, to przyznaje się obligatoryjnie potrącenie w wysokości 3 proc. całkowitej kwoty płatności. Potrącenie może być powiększone do 5 proc. jeśli z kontroli będzie wynikać, że działanie było celowe.

Jeżeli rolnik z przyczyn od niego niezależnych (np. zalanie łąki) nie może wykonać pierwszego pokosu w terminie do 31 lipca lub nie może zebrać ściętej biomasy powinien o tym fakcie poinformować za pomocą pisemnego oświadczenia biuro powiatowe ARiMR. Wówczas musi się zobowiązać, że gdy tylko warunki na to pozwolą wykona wymagane koszenie łąk. 

Z wymogów tych mogą być zwolnieni niektórzy rolnicy realizujący na swojej łące jeden z wariantów pakietu 4 lub 5 Programu Rolnośrodowiskowego. Wówczas koszenie łąki i usuwanie biomasy jest ściśle określone w stosownych przepisach i dotyczy tylko i wyłącznie określonego pakietu. Tak jest np. w popularnych pakietach 4 lub 5. Przykładowo w wariantach 4.1 lub 5.1 czyli ochrona siedlisk lęgowych ptaków poza obszarami Natura 2000 (4.1) lub na obszarach Natura 2000 (5.1) dozwolone jest wykoszenie określonej części łąki dopiero po 1 sierpnia.

Od tego roku istnieje również możliwość przedłużenia terminu koszenia do dnia 31 października, ze względu na występowanie na łące cennych siedlisk. W takim przypadku rolnik miał obowiązek wcześniej w terminie do dnia 9 czerwca danego roku złożyć stosowne oświadczenie do ARiMR o występowaniu na łące lub pastwisku danego siedliska.