Przypominamy, że według obowiązujących przepisów międzyplony ścierniskowe wysiewane w ramach obszaru proekologicznego (EFA) jako sposób realizacji w gospodarstwie Zazielenienia muszą być utrzymywane minimum 8 tygodni od siewu. Z tym, że należy pamiętać o obowiązujących terminach i korzyści jakie daje ich jak najwcześniejszy siew. Już kolejny sezon mamy dwie możliwości postępowania. Możemy bowiem realizować wybrany wariant postępowania.

1. Stały termin wysiewu i utrzymania międzyplonu:
- wysiew od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia danego roku,
- utrzymanie na polu co najmniej do dnia 15 października.

2. Indywidualne podejście:
- wysiew w okresie od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia,
- utrzymanie przez co najmniej 8 tygodni od dnia wysiewu mieszanki.

Ważne tylko aby pamiętać, że przy realizacji indywidualnego podejścia, jeśli wysiejemy międzyplon przed 20 sierpnia i zależy nam jak najwcześniejszej jego likwidacji (ponieważ np. zakładamy siew zbóż ozimych) to fakt taki warto zgłosić poprzez stosowne oświadczenie do BP ARiMR. Należy to zrobić w ciągu 7 dni od daty wysiewu, a najpóźniej do dnia 27 sierpnia. Dzięki temu będziemy mogli międzyplon zlikwidować po 8 tygodniach od faktycznej daty jego wysiewu. W przypadku gdy oświadczenie nie zostanie złożone, przyjmuje się, że wybrany został wariant ze stałym terminem wysiewu i utrzymywania, czyli musimy taki międzyplon utrzymywać do 15 października.

O czym należy jeszcze pamiętać?

Siejąc międzyplony jako EFA, należy pamiętać że przez okres ich utrzymania na polu obowiązuje zakaz stosowania środków ochrony roślin (także wysiewu zaprawionych nasion). W przypadku wsiewek trawy lub bobowatych drobnonasiennych w uprawę główną, zakaz ten obowiązuje od momentu zbioru uprawy głównej przez co najmniej osiem tygodni lub do momentu wysiewu kolejnej uprawy głównej.

Przypominamy jednocześnie, że za obszary proekologiczne uznawane są międzyplony lub pokrywa zielona, rozumiane jako wsiewki traw lub roślin bobowatych drobnonasiennych w uprawę główną lub mieszanki utworzone z co najmniej 2 gatunków roślin z następujących grup roślin uprawnych: zbóż, oleistych, pastewnych, bobowatych drobnonasiennych, bobowatych grubonasiennych oraz miododajnych.

Za EFA uznawane mogą być także wsiewki traw lub roślin bobowatych drobnonasiennych w uprawę główną Fot. A. Kobus
Za EFA uznawane mogą być także wsiewki traw lub roślin bobowatych drobnonasiennych w uprawę główną Fot. A. Kobus

Mieszanki złożone z samych gatunków zbóż nie są uznawane jako obszar proekologiczny.

Mieszanka uprawiana jako międzyplon nie może być następnie uprawiana jako plon główny w roku następującym po roku jej wysiania. Zakaz ten nie dotyczy poszczególnych gatunków, z których utworzona została mieszanka.

Kto wysiewa międzyplony ścierniskowy na EFA?

To jeden z wariantów, bardzo popularnych wśród rolników, którym brakuje naturalnych powierzchni obszarów proekologicznych. Należy jednak zaznaczyć, że przelicznik (współczynnik przekształcenia) takiej uprawy nie jest wysoki. 1 ha międzyplonu stanowi 0,3 ha obszaru proekologicznego.

Obowiązek utrzymania obszarów proekologicznych (obszary EFA) dotyczy rolników posiadających więcej niż 15 ha gruntów ornych, z uwzględnieniem gruntów ornych niezgłoszonych do płatności. Rolnicy ci zobowiązani są do utrzymania obszarów EFA na powierzchni odpowiadającej przynajmniej 5 proc. powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie