Rośliny bobowate w obecnym sezonie z racji z objęcia ich systemem dopłat zyskały na popularności. Bobowate uprawiane są nie tylko w siewie czystym, ale również w mieszankach ze zbożami, z których uzyskuje się paszę treściwą o większej zawartości białka czy wartościową zielonkę. Mieszanki sprawdzają się najlepiej w mniej korzystnych warunkach siedliskowych, na polach ze zróżnicowaną glebą, wadliwych stosunkach wodnych.

Literatura wskazuje wiele zalet dla mieszanek zbożowo-strączkowych, od wierności plonowania, poprzez mniejszą podatność na wyleganie do ulegania mniejszemu porażeniu chorobom. Problemem jednak wciąż pozostaje ograniczona możliwość ochrony mieszanek zbożowo-strączkowych, który uwidocznił się podczas przeprowadzonej lustracji pól. Mieszanki zbożowo-strączkowe są zachwaszczone zarówno chwastami jedno-, jak i dwuliściennymi. Tam, gdzie komponentem jest łubin wąskolistny niestety w niektórych plantacjach z trudem można go dostrzec. Natomiast w mieszankach z grochem najlepiej prezentuje się nie jej komponent, a komosa.

W mieszankach zbożowo-strączkowych dotychczas nie został zarejestrowany żaden herbicyd. Obecnie stosowanie rozwiązań w zakresie ochrony herbicydowej mieszanek zbożowo-strączkowych jest dość ryzykowne i trzeba nadmienić, że niezgodne z obowiązującymi przepisami. Nie oznacza to jednak, że naukowcy nie poszukują rozwiązań dla problemu odchwaszczania mieszanek zbożowo-strączkowych.

Przykładem są badania dr hab. Romana Krawczyka i dr Sylwii Kaczmarek z Zakładu Herbologii i Techniki Ochrony Roślin Instytutu Ochrony Roślin BIP w Poznaniu, którzy przeprowadzili 3-letnie badania w Winnej Górze z mieszankami pszenicy jarej, jęczmienia jarego i grochu. Mieszanki traktowali w pierwszym zabiegi T0 – bezpośrednio po siewie cyjanazyną (Bladex 500 SC) i pendimentaliną (Stomp 400 SC) oraz w drugim zabiegu T1 – po wschodach roślin uprawnych, w fazie początku krzewienia zbóż (BBCH14-21) bentazonem (Basgran 600 SL), bentazon + MCPA (Barox 460 SL), pirydat (Lentagran 50 WP).

W okresie swoich doświadczeń doszli do wniosków, że dla każdego z komponentów mieszanki bezpieczne były następujące substancje czynne: pendimentalina, bentazon, pirydat oraz mieszanina bentazon + MCPA. Natomiast subastancjami, które wywarły ujemny wpływ na poszczególne składniki mieszanki były: cyjanazyna (zboża) oraz amidosulfuron, pyridat i chlopyralid (groch).

Ponadto niewłaściwy dobór herbicydu odchwaszczającego mieszankę międzygatunkową wpływa na zmniejszenie plonu, szczególnie w warunkach sprzyjającego przebiegu warunków wilgotnościowo-termicznych. Poza tym na poziom plonowania mieszanki strączkowo-zbożowej ma wpływ przebieg warunków pogodowych, co szczególnie widoczne jest w tym roku, z uwagi na występującą w wielu regionach suszę.