Komunikat w sprawie dopłat do roślin energetycznych ( w tym dla prowadzących gorzelnie)

W związku ze zgłaszanymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi płatności do roślin energetycznych MRiRW informuje:

1. Podmioty, które uprawiają zboże w gospodarstwie z przeznaczeniem do przetwórstwa w prowadzonej przez siebie gorzelni mogą ubiegać się o płatności do uprawy roślin energetycznych.
2. Warunkiem uzyskania płatności jest złożenie do ARiMR wniosku o płatności, do którego należy dołączyć:
• deklarację o wykorzystaniu lub przetworzeniu roślin energetycznych na cele energetyczne w gospodarstwie ( formularz dostępny na stronie internetowej ARiMR) lub
• umowę na dostawę roślin energetycznych zawartą z zatwierdzonymi przez ARR podmiotami skupującymi lub pierwszymi jednostkami przetwórczymi.
3. Zmiany lub uzupełnienia do złożonych wniosków mogą być składane do 31 maja.
4. Jednocześnie przypomina się, że wytworzony w gorzelni produkt pośredni (spirytus surowy) musi być przetworzony na końcowy produkt energetyczny przez kolejną, (maksymalnie trzecią) jednostkę przetwórczą. Podmiot prowadzący gorzelnię jest zobowiązany sporządzić dokumentację wykorzystania wyprodukowanego w gorzelni spirytusu surowego na cele energetyczne, np. umowami zawartymi z wytwórcą bioetanolu.
5. Podmioty uczestniczące w systemie pomocy dla roślin energetycznych są zobowiązane prowadzić dokumentację, która będzie przedmiotem ewentualnej weryfikacji.

Źródło: MRiRW