Mieszankę na międzyplon ścierniskowy należy wysiać do 20 sierpnia i utrzymywać co najmniej do dnia 1 października. Natomiast międzyplon ozimy trzeba wysiać do 1 października i utrzymywać co najmniej do dnia 15 lutego.

Jeżeli z powodu warunków agrometeorologicznych,  nie można dokonać wysiewu międzyplonu ścierniskowego w terminie do 20 sierpnia, rolnik ma możliwość zmiany elementu proekologicznego zadeklarowanego we wniosku o płatność na inny obszar proekologiczny, np. na międzyplon ozimy.

Można też zmienić gatunki roślin wysiewanych w mieszankach, jako międzyplony lub dokonać zmiany działki, na której będzie utrzymywany międzyplon deklarowany jako EFA.

Zmiany elementu proekologicznego są możliwe jeżeli:

  • procent powierzchni zadeklarowanej jako EFA po zmianie nie jest wyższy niż we wniosku o przyznanie płatności na 2016 r. (np. jeśli zadeklarowano 5 proc. EFA, zmiana jest możliwa do osiągnięcia 5 proc.);
  • dotyczą działek będących w posiadaniu rolnika, zadeklarowanych przez niego we wniosku o przyznanie płatności za 2016 r.

O zmianach, które mogą być dokonywane w zakresie wszystkich rodzajów EFA, należy poinformować kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, aby dostosować wniosek o przyznanie płatności do nowej sytuacji. Zmiana nie będzie skutkowała nałożeniem kar administracyjnych związanych ze złożeniem zmiany po terminie lub niezrealizowaniem praktyki utrzymania obszarów proekologicznych.

Ponadto, jeśli rolnik nie może dokonać wysiewu międzyplonu ścierniskowego w terminie określonym w przepisach, a jednocześnie posiada w swoim gospodarstwie więcej obszarów EFA, niż wymagane 5 proc. ma możliwość w przypadku kontroli na miejscu, wskazania innych elementów EFA w gospodarstwie (niezadeklarowanych we wniosku o płatność na 2016 r.), w celu skompensowania nieobsianej powierzchni międzyplonu.

Za niewypełnienie wymogu utrzymania obszarów proekologicznych, czyli np. brak międzyplonu w określonym terminie, na rolnika może zostać nałożona sankcja w postaci pomniejszenia płatności.

Jednakże, jeśli nie jest się w stanie spełnić kryteriów kwalifikacji lub innych obowiązków w wyniku działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, to prawo do wsparcia w odniesieniu do obszaru, który kwalifikował się w chwili wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności zostaje zachowane.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, organem właściwym w sprawie uznania wystąpienia siły wyższej jest kierownik biura powiatowego ARiMR.

Do kierownika biura powiatowego ARiMR rolnicy zgłaszają na piśmie przypadki działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności (art. 4 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 640/2014). Kierują swoje zgłoszenie z odpowiednimi dowodami wymaganymi przez właściwy organ w ciągu 15 dni roboczych od dnia, w którym beneficjent lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać tej czynności.

W ramach zazielenienia, za obszary proekologiczne (EFA) uznaje się m. in. utworzone poprzez wysianie mieszanki składającej się co najmniej z dwóch gatunków roślin uprawnych z grup: zboża, oleiste, pastewne, bobowate drobnonasienne, bobowate grubonasienne, miododajne – z wyłączeniem mieszanki złożonej wyłącznie z gatunków zbóż. Jednocześnie, mieszanek tych nie utrzymuje się jako uprawy w plonie głównym w roku następującym po roku jej wysiania.