Jak wynika z danych GUS prawie 60 proc. powierzchni uprawy drzew owocowych było skupione w gospodarstwach, które prowadziły ich uprawę na powierzchni 5 ha i więcej. Natomiast ponad 60 proc. powierzchni uprawy krzewów owocowych było skumulowane w gospodarstwach posiadających minimum 2 ha tych upraw.


Największe zmiany w porównaniu do 2002 r. zaobserwowano jednak w grupie obszarowej 50 ha i więcej uprawy drzew owocowych. W grupie tej znacznie zwiększyła się liczba gospodarstw oraz udział powierzchni uprawy, przy czym odnotowano zmniejszenie średniej powierzchni tych upraw przypadającej na 1 gospodarstwo. Jednocześnie zmniejszyła się liczba gospodarstw posiadających do 1 ha upraw sadowniczych. Świadczy to koncentracji i specjalizacji produkcji sadowniczej - podaje GUS.