W obecnie obowiązującej ustawie o nasiennictwie wprowadzono zakaz obrotu materiałem siewnym odmian roślin zmodyfikowanych genetycznie oraz zakaz wpisu tych odmian do krajowego rejestru. Komisja Europejska zakwestionowała wspomniane przepisy i skierowała przeciwko Polsce wniosek do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Zgodnie z wyrokiem ETS z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie C-165/08, Polska jest zobowiązana w jak najszybszym czasie zakończyć prace legislacyjne nad uchyleniem zakazu obrotu materiałem siewnym GM i rejestracji odmian roślin GM.
W związku z powyższym organizacje postulują o wykreślenie zapisu wprowadzonego podczas prac w Sejmie RP w Art. 104 ust. 2 projektu ustawy o nasiennictwie: Nie dopuszcza się do obrotu materiału siewnego odmian zawierających modyfikację genetyczną. Zapis ten jest niezgodny z prawem Unii Europejskiej jak również nie spełnia wspomnianych wcześniej wymogów Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, co zostało potwierdzone w opinii Ministerstwa Spraw Zagranicznych z dnia 03.06.2011 (opinia do druku sejmowego nr 4213). Przepis zakazujący obrotu w Polsce materiałem siewnym odmian genetycznie zmodyfikowanych oznacza, że Polska podejmuje decyzję o niewdrożeniu wyroku ETS co wiąże się z dotkliwymi karami finansowymi z jakimi należy się liczyć za łamanie prawa UE.

Poprzez wprowadzenie wspomnianego zakazu, polscy rolnicy jak i polskie firmy nasienne zostaną pozbawione prawa wyboru korzystania z nowoczesnych technologii w tym roślin genetycznie zmodyfikowanych, natomiast rolnicy z krajów ościennych będą mogli z tego prawa szeroko korzystać. Dlatego też oczekujemy swobodnego dostępu do nowoczesnych technologii w rolnictwie oraz stabilnego prawa, w którym polscy rolnicy będą mieli możliwość funkcjonowania, na równi z innymi rolnikami w Unii Europejskiej, czytamy w apelu do Senatu.