European Seed Treatment Assurance (ESTA), czyli Europejska Gwarancja Jakości, zapewnia bezpieczeństwo plonów poprzez kontrolę zaprawiania. Norma jest gwarantem jakości procesu zaprawiania, zapewnia najwyższą jakość zaprawianych ziaren i nasion, ich zgodność z obowiązującym prawem i wymaganiami branżowymi. ESTA jest ogólnie przyjętą normą i wymogiem dla firm nasiennych. Z roku na rok w kraju systematycznie rośnie liczba podmiotów posiadających certyfikat ESTA. W 2016 r. było ich 5, w 2017 r. już 7, w kolejnych latach liczba wzrosła do 12, a obecnie certyfikat posiada 17 firm nasiennych. Podmioty stale muszą spełniać najwyższe zalecania jakości względem norm, ponieważ certyfikat uzyskiwany jest czasowo (na trzy lata) dla określonej grupy roślin i musi być odnawiany. Przy ubieganiu się o przedłużenie certyfikatu konieczne jest przeprowadzenie ponownego pełnego procesu certyfikacji. Firmy nasienne, które przejdą pozytywnie audyt, uzyskują certyfikację zgodności ze standardem ESTA i otrzymują licencję na posługiwanie się znakiem graficznym (logo) ESTA jako gwarancję bezpieczeństwa i jakości zaprawionych nasion. Audyt przeprowadzany jest przez profesjonalne jednostki certyfikujące według ściśle określonego standardu i jest jednakowy dla całej Europy. W naszym kraju za wdrożenie i funkcjonowanie ESTA odpowiada Polska Izba Nasienna (PIN). Udziela licencji na użycie logo ESTA przedsiębiorstwom, które uzyskały pozytywny wynik audytu.

Kontrola od A do Z

Uzyskanie certyfikatu ESTA wiąże się z wprowadzeniem pewnych procedur towarzyszących procesowi zaprawiania, które obowiązują już od przyjęcia surowca, a kończą się na wydaniu materiału. System zapewnienia jakości obejmuje wszystkie etapy: odbiór surowca, magazynowanie, transport, przygotowanie cieczy roboczej, zaprawianie, pobieranie próbek kontrolnych – testy, suszenie, pakowanie ziaren zaprawionych, przygotowanie do wysyłki oraz zagospodarowanie odpadów. Na każdym z etapów proces jest ściśle kontrolowany. Prowadzone i opracowane są:
rejestry umożliwiające pełne monitorowanie i śledzenie wszystkich przychodzących, składowanych i wychodzących wyrobów;
rejestry dopuszczające kontrole wiarygodności względem wykorzystanych materiałów do zaprawiania na dany materiał siewny oraz zapewnione procedury postępowania z odpadami;
procesy pozwalające na wycofanie z rynku wyrobu niezgodnego z wymaganiami.
materiał bez skazy

Ziarno, które trafia do zakładów nasiennych, jest analizowane pod względem wilgotności i podlega czyszczeniu – najpierw wstępnemu, w dalszej kolejności zasadniczemu na sitach, następnie trafia do tryjerów, które oddzielają całe ziarna od połówek i dłuższych zanieczyszczeń. Potem grawitacyjne stoły sortujące za pomocą wibracji i podmuchu powietrza oddzielają poślad, chore ziarna na podstawie ich ciężaru właściwego. Kolejnym etapem jest sortownik optyczny, gdzie na podstawie koloru oddzielane są ziarna ze sklerocjami sporyszu (jeśli materiałem zaprawianym jest żyto) oraz obcy gatunek zboża. Zanim materiał trafi do zaprawiarki, jest ściśle oceniany pod kątem zapylenia.

Absolutna czystość

Kontrola zawartości pyłu w zbożach jest przeprowadzana co najmniej raz w tygodniu i nie może przekraczać wartości progowych (zalecane normy 0,4 g/100 kg ziaren). Zaprawiane ziarno przekraczające wszelkie wymagania prawne w odniesieniu do pyłu, odbiegające od branżowych wartości referencyjnych, nie jest wprowadzane na rynek. Z tego względu dbałość o niski poziom pyłu rozpoczyna się już w trakcie przyjęcia surowca, sortowania, następnie zaprawiania materiału oraz podczas kolejnych etapów procesu, aż do momentu zapakowania. Stosuje się systemy zasysające (odpylające, aspiracyjne), które pozwalą na zminimalizowanie zapylenia kurzem w zakładzie oraz maksymalne odpylenie ziaren w trakcie procesu przygotowywania materiału siewnego. Nowoczesne systemy aspiracji są zintegrowane z całym ciągiem linii przygotowującej materiał siewny. Bardzo dobre odpylenie, zastosowanie zaprawiarki porcjowej z precyzyjną wagą wraz z nadzorowanym przez komputer systemem dozowania zaprawy fungicydowej odpowiadają za bardzo wysoką jakość i dokładność procesu zaprawiania.

W trakcie całego procesu czyszczenia automatycznie pobierane są próby ziarna, których przygotowywana jest próba laboratoryjna. Jeśli ziarno spełnia normy kwalifikatu, może otrzymać świadectwo dla materiału siewnego w kategorii „Kwalifikowany”. Kontrola jakości materiału odbywa się na każdym etapie produkcji, także po zaprawieniu ziarna.

Najwyższa jakość zaprawiania

Proces zaprawiania, w tym receptury stosowane do przygotowania samego procesu oraz wykorzystywany sprzęt, musi wykazywać się sprawdzoną stabilnością i rzetelnością. Ziarna zaprawiane są w precyzyjny sposób, jak najmniejszą ilością środków ochrony roślin, co minimalizuje wpływ działalności rolnej na środowisko przy jednoczesnym utrzymaniu maksymalnej skuteczności danego środka. Dla rolnika w praktyce oznacza to przede wszystkim pewność niemalże 100-proc. pokrycia zaprawą nasienną. Do zaprawiania wykorzystywane są zaprawy wiodących firm chemicznych, które zapewniają niski stopień pylenia podczas siewu. Oznacza to, że zastosowana zaprawa w pełni pozostaje na wysiewanych ziarnach. Ponadto ograniczony do minimum stopień pylenia powoduje, że zaprawa nie unosi się w powietrzu, nie jest przenoszona przez wiatr i nie osiada na roślinach kwitnących i przelatujących pszczołach, przez co nie stanowi zagrożenia dla owadów zapylających. Dzięki temu system między innymi zapobiega wprowadzeniu nowych zakazów i regulacji ograniczających stosowanie zapraw i zabezpiecza asortyment substancji czynnych na przyszłość.