Z jednego hektara plantacji wierzby energetycznej w ciągu roku otrzymuje się przeciętnie ok. 20 ton suchej biomasy. Tonę takiego surowca można sprzedać za 130–250 zł, co w efekcie daje dochód 2600–5000 zł z hektara. Odbiorcami biomasy są ciepłownie i elektrociepłownie, które  – zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej i polskim prawem energetycznym – mają obowiązek kupowania określonej ilości energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Jest jeszcze inna korzyść finansowa dla właściciela takiej energetycznej plantacji.

Już 0,5 ha uprawy wierzby z odmian Salix viminalis może zabezpieczyć w opał każde gospodarstwo rolne na przeciąg całego roku.

Ważna biomasa
Zastępowanie kopalnych surowców energetycznych odnawialnymi źródłami energii regulują przepisy międzynarodowe oraz dyrektywy unijne. Biała Księga „Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii” zakłada, że do roku 2010 ich udział w bilansie energetycznym krajów członkowskich zwiększy się dwukrotnie i wyniesie 12 proc. W nawiązaniu do postanowień UE przyjęto w Polsce ,,Strategię Rozwoju Energetyki Odnawialnej”, która  przewiduje 7,5 proc. udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym kraju w roku 2010 i 14 proc. w dziesięć lat później. W tym czasie udział biomasy (m.in. słoma, odpadki drzewne, osady ściekowe i rośliny energetyczne) w całości energii pierwotnej pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii powinien wynosić ponad 90 proc., ponieważ – jak twierdzą fachowcy – w polskich warunkach klimatycznych jest to jedno z korzystniejszych rozwiązań.

Rośliny z energią
Ze względu na ograniczone możliwości wykorzystania drewna opałowego z lasów, drewna odpadowego z przemysłu drzewnego czy też słomy z rolnictwa, konieczne będzie zakładanie plantacji roślin energetycznych. W takich uprawach najlepiej sprawdza się wierzba krzewiasta (zwłaszcza odmiana Salix viminalis). Potwierdzają to doświadczenia innych krajów (np. USA, Danii, Szwecji), a także wieloletnie badania polskich naukowców.  Wierzba ta szybko rośnie, ma stosunkowo niewielkie wymagania glebowe, jest dość odporna na choroby wirusowe, bakteryjne i grzybowe, a co najważniejsze – posiada wysoką wartość kaloryczną (energię wewnętrzną suchej masy) i dużą wydajność jednostkową plonów z hektara.

Jako biomasa mogą być też uprawiane inne rośliny energetyczne np.: róża wielokwiatowa nazywana bezkolcową, ślazowiec pensylwański zwany także malwą pensylwańską, rdest sachaliński, trawy wieloletnie, np. miskant olbrzymi czy miskant cukrowy. Brak jest jednak dokładnych badań związanych z ich uprawą.

Teoria i praktyka
Robert Łapiński i Michał Marański od 3 lat w regionie Makowa Mazowieckiego prowadzą plantację wierzby oraz sprzedają jej sadzonki.Swoim doświadczeniem chętnie dzielą się z innymi (www.wierzba-eko.webpark.pl).

– Zaciekawił nas w internecie artykuł o wierzbie energetycznej – wspominają początki swej działalności. – Zrezygnowaliśmy z planów założenia firmy zajmującej się pozyskiwaniem maszyn do robienia zrębki leśnej, a postanowiliśmy założyć plantację.

Zaczęli od 60 arów ziemi rolnej IV, V i VI klasy, na której posadzili kupione sadzonki. Po roku wydzierżawili 3,5 ha ziemi ornej III i IV klasy i założyli plantację z własnych sadzonek. Przyznają, że start był trudny.

 – Przygodę z wierzbą zaczęliśmy bez sprzętu i wiedzy rolniczej. Wszystkiego uczyliśmy się na własnych błędach. Dlaczego? Ponieważ uprawa wierzby nie wygląda tak, jak to opisują w książkach czy w internecie. Często mówi się, że wierzba rośnie wszędzie, bez względu na to, gdzie ją posadzimy. Tak naprawdę to rośnie doskonale na glebie III i IV klasy, natomiast na słabszych – jej wzrost zależy od stopnia wilgotności gleby i poziomu wód gruntowych. Mieliśmy szczęście, ponieważ rok, w którym zakładaliśmy mateczniki, był bardzo wilgotny, ze znaczną ilością opadów. Dzięki temu uzyskaliśmy na słabszych gruntach dość dobre przyrosty. Również teza o podmokłych glebach nie jest do końca prawdziwa. Wierzba lubi podmokłe grunty, ale zalewane na nie dłużej niż 1–2 tygodnie. Przekonaliśmy się o tym na własnej skórze – połowa wierzby posadzona na miejscu dawnej łąki, gdzie woda po zalaniu utrzymywała się przez 3 tygodnie, po prostu wypadła. Mieliśmy też problem z chwastami. Okazało się, że plantacji wierzby nie da się opryskać ciągnikowo od momentu wegetacji, gdyż grozi to popaleniem roślin. Doskonale natomiast sprawdza się opryskiwanie ręczne. Aktualnie największy problem wiąże się z brakiem specjalistycznego sprzętu do zbioru wierzby, który jest niezbędny na wielohektarowych plantacjach.

Stały dochód, ale...
Zdaniem Roberta Łapińskiego i Michała Marańskiego całkowity koszt założenia plantacji i uprawy 1 ha wierzby wynosi ok. 3500–4000 zł.

– Koszty będą się jednak zmieniać w zależności od tego, czy dysponujemy własnym sprzętem, czy grunt użytkowano wcześniej rolniczo, czy były to też ugory. Jeśli nastawimy się tylko na produkcję biomasy, pierwsze dochody otrzymamy po 3 latach uprawy (najbardziej ekonomiczny jest zbiór właśnie po tym okresie).  Jeżeli natomiast zajmiemy się także sprzedażą sadzonek, to zyski mogą pojawić się już w drugim roku działalności, np. my z jednej sadzonki po roku uzyskujemy średnio 8–10 sadzonek.

Ze zbytem biomasy wierzbowej teoretycznie nie powinno być większego problemu. W praktyce różnie to jednak bywa. Coraz częściej duże zakłady energetyczne (np. elektrociepłownie i ciepłownie w Opolu, Ostrołęce, Tychach, Kielcach czy Warszawie) chcą podpisywać wieloletnie umowy kontraktacyjne, a nawet wspierać finansowo zakładanie upraw, ale zainteresowane są zwykle znacznymi ilościami surowca i stałymi dostawami.

– Dla małych plantatorów wybawieniem są lokalne ciepłownie, które także wykorzystują biomasę – zauważają Robert Łapiński i Michał Marański. – Właśnie z taką miejską ciepłownią mamy podpisany kontrakt. To dobre rozwiązanie do czasu powstania dużej plantacji czy zorganizowania grupy producenckiej, którą obecnie staramy się stworzyć w powiecie makowskim i powiatach przyległych.

Różne dopłaty
Osoby zajmujące się uprawą roślin energetycznych mogą otrzymać dopłatę z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Płatności obejmują tylko plantacje wierzby lub róży bezkolcowej wykorzystywane na cele energetyczne. Aby się o nie ubiegać, trzeba posiadać minimum 1 hektar gruntów przeznaczonych na produkcję. Niezbędne jest także zawarcie wieloletniej umowy z zakładem przetwórczym. Kolejny warunek to prowadzenie plantacji zgodnie z zasadami dobrej kultury rolnej, przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska. Wnioski (specjalne formularze przygotowane przez agencję) można składać od 15 marca do 15 maja w oddziałach regionalnych ARiMR. Decyzje są wydawane w ciągu 8 miesięcy od dnia złożenia dokumentów, a wypłata (obecnie jest to 217,32 zł do 1 ha plantacji) następuje w ciągu 60 dni od dnia wydania decyzji. Dofinansowaniem plantacji roślin energetycznych  (nie tylko wierzby) zajmuje się też Fundacja EkoFundusz. Biomasa jest traktowana jako najczystsze źródło energii. Podczas spalania bowiem oddaje do atmosfery tyle samo dwutlenku węgla, ile pobrała go wcześniej w procesie fotosyntezy. Jednym z warunków tego typu dofinansowania jest wymóg, aby plantacja nie wpływała negatywnie na różnorodność biologiczną okolicznych obszarów. Można także, jak Robert Łapiński i Michał Marański, starać się o dotacji na ,,Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów”.

Inne możliwości uzyskania dofinansowania to np. Małe Dotacje GEF (Funduszu na Rzecz Globalnego Środowiska UNDP) czy Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po pomoc i informację warto też zwracać się do urzędów gminnych czy Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Nadal, niestety, nie ma jednego ośrodka, który by promował, wspierał i koordynował tego rodzaju działania.

Źródło: "Farmer" 04/2006