Pomoc będzie udzielana w wysokości 14.000 zł na 1 ha uprawy chmielu i ustalana będzie jako iloczyn powierzchni kwalifikującej się do objęcia płatnością za 2008 r. lub za 2009 r. (przyjmując rok, w którym powierzchnia ta była wyższa), jednak w kwocie nie wyższej niż równowartość 7.500 euro dla jednego rolnika w okresie 3 kolejnych lat obrotowych, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

Pomoc będzie przyznawana, w drodze decyzji administracyjnej, kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika, na wniosek tego rolnika, złożony w terminie do dnia 31 lipca 2010 r., na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję. Z uwagi na to, iż jest to pomoc de minimis, która przysługuje jednemu rolnikowi w wysokości maksymalnej 7.500 euro w okresie kolejnych trzech latach obrotowych, do wniosku o pomoc każdy rolnik musi dołączyć oświadczenia i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie otrzymane w ostatnich trzech latach obrotowych.

Źródło: farmer.pl