Bobik jest rośliną o dużym potencjale plonowania, pod warunkiem spełnienia dwóch podstawowych czynników wpływających silnie na stan upraw. Po pierwsze gatunek ten musi być zasiany na glebach żyznych i o uregulowanym pH, a po drugie w czasie wegetacji nie może zabraknąć wody. Warunkiem dobrego plonowania bobiku bowiem jest odpowiednia wilgotność gleby w okresie kwitnienia, zawiązywania i wypełniania nasion. I ten warunek w wielu regionach kraju został spełniony. 

Potwierdzeniem tego, że pogoda sprzyjała tej uprawie są chociażby tegoroczne wstępne wyniki plonowania odmian roślin bobowatych grubonasiennych (groch, łubiny, bobik) wykonane przez COBORU w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Ustalony przez COBORU wzorzec (średnia z odmian zarejestrowanych w 2020r.) plonował  w tym roku najwyżej od trzech lat - na poziomie 50,3 dt/ha. To prawie o 2 tony więcej niż plonował wzorzec w suchym roku ubiegłym!

A które odmiany plonowały najlepiej? Przyjrzyjmy się wynikom opublikowanym przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (tabela poniżej).  Badania w tym roku przeprowadzono w 29 lokalizacjach. Wśród odmian niskotaninowych najlepiej plonowały: Albus (99 proc. wzorca) oraz Domino (98 proc. wzorca). Natomiast wśród odmian wysokotaninowych najlepsze wyniki osiągnęły: Capri (112 proc. wzorca) oraz Apollo (111 proc. wzorca).

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

 

Informacja zawiera wyniki plonowania odmian wpisanych do Krajowego rejestru, badanych w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), z wyjątkiem odmian, które nie były badane w trzech ostatnich latach (informacje pod tabelami). Dla nowych odmian, wyniki pochodzą także z doświadczeń rejestrowych. Odmiany w tabelach, w obrębie wydzielonych grup, uszeregowano według malejącego plonu w roku 2020 lub w latach 2019 i 2018 (w przypadku odmian niebadanych w bieżącym sezonie wegetacyjnym). Wyniki z roku 2020 mają charakter wstępny i po dokonaniu pełnej weryfikacji oraz uzupełnieniu o dodatkowe informacje jak i oceny cech rolniczych i użytkowych zostaną opublikowane w terminie późniejszym.