Plantatorzy argumentują, że środki ochrony roślin stosowane w ochronie plantacji chmielu zawierające substancje czynne, takie jak: piraklostrobina, boskalid, quinoxyfen, ditianon i abamektyna są stosowane w krajach Unii Europejskiej, a większość z nich dopuszczona jest do stosowania w Polsce, ale w innych uprawach niż chmiel. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, by rozszerzyć zakres ich stosowania.

Jak czytamy w komunikacie KRIR, resort rolnictwa w odpowiedzi poprosił o doprecyzowanie informacji, poprzez wskazanie listy z nazwami handlowymi środków, których zarejestrowaniem w Polsce rolnicy byliby zainteresowani. Ponadto, pomocne dla resortu będzie wskazanie nazw handlowych środków dopuszczonych do stosowania w uprawie chmielu w innych państwach członkowskich, których rejestracje mogły by zostać przeniesione także do Polski. Ministerstwo poprosiło też o listę agrofagów, które mają podlegać zwalczaniu w tej uprawie.

Po otrzymaniu takich informacji, resort przekazał, że zwróci się do właścicieli zezwoleń dla tych środków z prośbą o stanowisko odnośnie możliwości rozszerzenia zezwoleń o uprawę chmielu. Jednocześnie poinformowano, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce chmiel jest zaliczany do upraw małoobszarowych, tj. takich których powierzchnia uprawy zajmuje mniej niż 1proc. użytków rolnych w dobrej kulturze rolnej. Uznanie uprawy chmielu za uprawy małoobszarowe, w świetle przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1 107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/WE i 91/414/EWG, pozwala na zmniejszenie obciążeń administracyjno-finansowych związanych z procedurami udzielania zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin przeznaczonych do ochrony roślin uprawianych na małej powierzchni.

Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu uproszczonej procedury rejestracyjnej, oraz poszerzeniu katalogu podmiotów uprawnionych do składania wniosków, który obejmuje nie tylko posiadaczy zezwoleń, podmioty urzędowe lub naukowe i branżowe organizacje rolnicze, a także użytkowników profesjonalnych, tj. każdą osobę, która stosuje środki ochrony roślin w swej działalności zawodowej.

W związku ze zgłaszanym problemem niedostatecznego poziomu ochrony upraw chmielu, ministerstwo przekazało, że wielokrotnie zwracało się do producentów środków ochrony roślin z prośbą o pomoc w zapewnieniu optymalnego poziomu ochrony tej uprawy, a także o przekazanie informacji o środkach ochrony roślin, dla których możliwe jest rozszerzenie zakresu stosowania o uprawę chmielu. Ministerstwo poinformowało, że zachęca również organizacje i instytucje branżowe do ścisłej współpracy z posiadaczami zezwoleń w celu wspólnego rozwiązywania problemów w ochronie upraw małoobszarowych.