Komunikat ARR nt. roślin energetycznych.

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 12 kwietnia 2007 roku na stronie internetowej ARR:
http://www.arr.gov.pl/index.php?idDzialu=01597
została zamieszczona lista zatwierdzonych podmiotów skupujących i zatwierdzonych pierwszych jednostek przetwórczych, z którymi do 15 maja 2007 roku producenci rolni muszą podpisać umowy na dostawę roślin energetycznych, aby otrzymać dopłatę z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Lista zostanie również opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
http://www.arimr.gov.pl/index.php?id=40&id1=16&idpage=1.
Do Agencji Rynku Rolnego wpłynęło około 450 wniosków. Do dnia opublikowania zatwierdzonych zostało 288 wnioskodawców – 143 podmioty skupujące oraz 145 pierwszych jednostek przetwórczych.
Lista zatwierdzonych podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych będzie aktualizowana. Dopisani zostaną przedsiębiorcy, którzy otrzymają zatwierdzenie po opublikowaniu listy.
Zatwierdzeni przedsiębiorcy są zobowiązani do informowania dyrektora Oddziału Terenowego ARR o każdej zmianie danych zawartych we wniosku o dokonanie zatwierdzenia – w terminie 14 dni od dnia zmiany – pod rygorem jego cofnięcia.
Dyrektor OT ARR będzie mógł cofnąć zatwierdzenie w przypadku:
* rażącego naruszenia lub uporczywego naruszania warunków zapewniających spełnienie kryteriów zatwierdzenia,
* nieprzekazywania w terminie informacji o zmianie danych zawartych we wniosku o dokonanie zatwierdzenia.
Wniosek o ponowne zatwierdzenie będzie można złożyć nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu zatwierdzenia stała się ostateczna.
Agencja Rynku Rolnego będzie nadzorowała proces przetwarzania roślin energetycznych (surowców) na końcowe produkty energetyczne.
Telefoniczny Punkt Informacyjny ARR udziela informacji pod numerem (022) 661-72-72 – wszystkim przedsiębiorcom zainteresowanym warunkami zatwierdzenia jako podmiot skupujący lub pierwsza jednostka przetwórcza. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Konsultantom TPI można również zadawać pytania dotyczące mechanizmów WPR administrowanych przez ARR drogą elektroniczną, korespondencję należy kierować

pod adres e-mail: tpi@arr.gov.pl.

Źródło: MRiRW