6 października 2014 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 30 września 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie którego producenci owoców porzeczki czarnej lub owoców wiśni mogą ubiegać się o pomoc w wysokości 410 zł/ ha owocujących w 2014 r. upraw porzeczki czarnej lub wiśni.

Powyższa pomoc udzielana będzie na wniosek rolnika złożony w biurze powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. Do ww. wniosku rolnik jest zobowiązany dołączyć:
- oświadczenia i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie określone w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
- oświadczenie o powierzchni owocujących w 2014 r. upraw porzeczki czarnej lub wiśni.

Wzór wniosku został udostępniony na stronie internetowej ARiMR oraz biurach powiatowych tej Agencji. Wnioski o ww. pomoc należy złożyć do 15 października 2014 r.

Źródło informacji prasowej : MRiRW