Zazielenienie obejmować będzie trzy obowiązkowe praktyki: dywersyfikację upraw, utrzymanie trwałych użytków zielonych oraz utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA).

Najwięcej nowych obowiązków zostało ustalonych w zakresie obszarów proekologicznych.  Zachowanie takich obszarów będzie obowiązywać wszystkich rolników posiadających powyżej 15 ha (przeznaczyć na zazielenienie będą musieć 5 proc. gruntów ornych, w późniejszym okresie 7 proc).

Ustalona lista obszarów kwalifikujących się jako obszary EFA została zwarta w rozporządzeniach z 17 grudnia 2013. Komisja Europejska szczegółowo ustaliła wymogi i kryteria dla poszczególnych elementów uznawanych za obszary proekologiczne.

Obejmuję one:

1.Grunty  ugorowane – na których nie jest prowadzona produkcja rolna,
2.Tarasy
3.Elementy krajobrazu (żywopłoty, pojedyncze drzewa, zadrzewienia grupowe, miedze śródpolne, oczka wodne, rowy, tradycyjne ściany skalne)
4.Strefy buforowe
5.Systemy rolno-leśne
6.Obszary objęte zagajnikami o krótkiej rotacji
7.Obszary zalesione w ramach PROW
8.Obszary pod międzyplonami lub pokrywą zieloną
9.Obszary pod uprawami wiążącymi azot

Niedługo powinny zostać jeszcze ustalone zasady i szczegóły dotyczące każdego z wyżej wymienionych form obszarów proekologicznych. Komisja Europejska określiła już wiele wymogów i kryteriów dla poszczególnych elementów, pozostałe szczegóły leżą w gestii państwa członkowskiego. Dotyczyć one będą między innymi maksymalnych bądź minimalnych wielkości wyżej wymienionych obszarów.