Każdy producent ekologiczny realizujący program Rolnictwo Ekologiczne, ma obowiązek dokonywania szczegółowych zapisów dotyczących prowadzonej produkcji ekologicznej.

Zapisy w nich zawarte powinny w kompletny sposób ilustrować przebieg produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz czynności w zakresie składowania, a także wprowadzania produktów na rynek.

Przy przygotowaniu wzorów formularzy uwzględniono zakres wynikający z rozporządzenia MRiRW z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania (Dz. U Nr 2014, poz. 1086).

W celu usprawnienia funkcjonowania systemu rolnictwa ekologicznego w obszarze prowadzenia dokumentacji przez rolników ekologicznych opracowano wzory rejestrów, które ułatwią producentom ekologicznym prowadzenie zapisów w zakresie wymagań ich obowiązujących, natomiast jednostkom certyfikującym - sprawniejszą weryfikację dokumentacji w gospodarstwie rolnym.

Jednocześnie z uwagi na to, że wspomniane formularze zostały przygotowane w porozumieniu z ARiMR, prawidłowe ich prowadzenie przez ekologicznych producentów rolnych może być wykorzystane podczas weryfikacji poprawności prowadzenia produkcji ekologicznej.

W chwili obecnej stosowanie przygotowanych wzorów formularzy rejestrów nie jest obowiązkowe dla producentów ekologicznych. Główny Inspektor JHARS rekomenduje jednak ich wykorzystanie w celu zagwarantowania spełnienia przez producentów wymagań wszystkich obowiązujących przepisów regulujących zasady produkcji ekologicznej.

Wzory rejestrów dostępne są na stronie http://www.ijhars.gov.pl/

Źródło: JHARS