• Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy i wariant z wapnowaniem to jedna z popularnych praktyk zgłaszanych przez rolników w ramach ekoschematu: rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi.
  • MRiRW doprecyzowało ważne terminy związane z przygotowaniem takiego planu i terminem ważności badań glebowych. 

Wprowadzono kilka zmian w interpretacji przepisów ustalonych w ramach Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Jedna z nich dotyczy opracowywania i przestrzegania planu nawożeni.  Jak podaje na stronie MRiRW podstawowe wymagania dla tego praktyki to:

  • wykonanie chemicznej analizy gleby w zakresie zasobności w składniki pokarmowe P, K i Mg oraz pH, wyniki badania chemicznej analizy gleby zachowują ważność przez okres 4 lat od dnia ich wykonania,
  • opracowanie planu nawozowego określającego dawki składników pokarmowych (N, P, K i Mg oraz potrzeby wapnowania) – na piśmie lub przy użyciu narzędzia INTER-NAW lub innego narzędzia służącego opracowaniu planu nawozowego,
  • przestrzeganie planu nawozowego określającego dawki składników pokarmowych (N, P, K i Mg oraz potrzeby wapnowania), przy czym dopuszczalne jest stosowanie dawek nawozów niższych niż określone w planie nawożenia,
  • prowadzenie rejestru zabiegów agrotechnicznych na formularzu udostępnionym przez Agencję (w przypadku wariantu z wapnowaniem, zawierającego również informacje o zastosowaniu nawozu wapniowego).

Jak wliczyć oziminy do planu nawożenia?

W tym wariancie pojawiło się wiele nieścisłości. Jeden z wymogów, jest taki, że rolnik musi realizować tą praktykę na wszystkich gruntach ornych i we wszystkich uprawach. Co zatem z tegorocznymu oziminami? Kiedy może oziminy wliczyć do tego ekoschematu? Kiedy musi wykonać plan nawożenia, z jaką maksymalną datą? To pytania które krążą wśród doradców, rolników i wielu innych zainteresowanych tym zagadnieniem.

Z jaką datą musi być zrobiony plan nawożenia w ekoschematach?

Ministerstwo podało szczegóły w tym zakresie. Na postawie poniższej tabelki można wywnioskować, że jeśli rolnik ma świeże tegoroczne badania glebowe wykonane np. wiosną 2023 r. nie ma możliwości wykonania planu nawożenia dla ozimin z sezonu 2022/2023. Natomiast jeśli ma starsze badania np. z roku 2022 i udowodni, że prowadził uprawę według wyliczeń w planie może wnioskować o ten wariant.

Co ma zrobić rolnik jeżeli nie posiada on analizy gleby dla roślin ozimych zasianych jesienią 2022 roku?

Jak odpowiada MRiRW Plan nawożenia powinien być sporządzony dla wszystkich roślin będących w gospodarstwie. Przy czym w gospodarstwach posiadających rośliny ozime zasiane w 2022 roku położonych na działkach, na których nie było sporządzono analizy gleby, nie opracowuje się planów nawożenia dla roślin ozimych 2022/2023.

W tym przypadku jak interpretuje MRiRW po sporządzeniu analizy gleby, sporządza się plan nawożenia dla roślin jarych w terminie do 25 lipca 2023 i jednocześnie sporządza się plan nawożenia dla roślin ozimych 2023/2024 do 30 września 2023. Przy czym jak doprecyzowanie, w sytuacji gdy rolnik nie miał opracowanego planu nawożenia dla rośliny ozimej wysianej w 2022, a kolejnym plonem głównym będzie roślina jara wysiana w 2024 roku, takie gospodarstwo nie będzie miało objętych planem nawożenia 100% GO i TUZ.