Problemem są nie tylko zamulone i zarośnięte rowy melioracyjne, ale również celowe ich niszczenie, zasypywanie i zaśmiecanie. Obowiązek ich konserwacji i bieżącym ich utrzymaniem w stanie umożliwiającym swobodny przepływ wód wynika wprost z ar.77 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r poz. 145) i dotyczy wszystkich właścicieli i użytkowników gruntów, na których te urządzenia się znajdują.

Zgodnie z prawem, właścicieli i użytkowników gruntów, na których te urządzenia się znajdują, są zoobowiązani do: 
-wykaszania roślinności ze skarp i dna rowu;
- wycinki drzew i krzewów ze skarp i dna rowów po uzyskaniu wcześniejszej zgody na ich wycięcie od wójta gminy;
-wybierania namułu z dna rowów, oraz usuwanie wszelkich zatamowań;
-naprawy uszkodzonych skarp i dna rowów;
-ochrony rowów przed pasącymi się zwierzętami;
-odmulanie studzienek drenarskich i ich naprawy;
- bieżącej naprawy wylotów drenarskich.

Jeśli obszar na którym znajduje się rów (melioracji szczegółowej) podlega pod spółkę wodną to wówczas do obowiązków rolnika  należy płacenie składki, a do zadań spółki wodnej dbanie o rów. Z tym jednak bywa różnie. Niestety jakość i zakres usług niektórych spółek pozostawia wiele do życzenia.

O urządzenia melioracyjne należy dbać co roku, aby nie dochodziło do lokalnych podtopień jakie często występują wczesną wiosną. Niestety największym problem jest fakt, że nie wszyscy przestrzegają tego obowiązku. Rów aby był sprawny, musi być udrożniony na całej swej długości. To wymaga współpracy i poczucia odpowiedzialności wszystkich właścicieli przyległych gruntów.

Za niedrożne rowy można zostać ukaranym grzywną, a w najlepszym przypadku upomnieniem i nakazem natychmiastowego udrożnienia rowu. Odrębną kwestią jest zachowanie dobrej kultury rolnej wynikającej z zasad cross compliance, za którą odpowiada zawsze rolnik. ARiMR przy kontroli może nałożyć sankcję temu rolnikowi, który dokonał uchybień w tym zakresie. Niedrożne rowy mogą też być podstawą do roszczeń odszkodowawczych ze strony osób dotkniętych szkodami spowodowanymi niewłaściwym utrzymaniem urządzeń melioracyjnych. Najczęściej dotyczy to lokalnych podtopień upraw rolniczych z powodu niedrożnego rowu na odcinku należącym do sąsiada.