Zwalczanie chwastów dwuliściennych w łubinie oparte jest wyłącznie na zabiegach wykonanych bezpośrednio po siewie, dlatego uprawa i przygotowanie gleby do siewu mają również istotne znaczenie dla skuteczności działania tych herbicydów. Skuteczność tych zabiegów w dużej mierze jest uzależniona od wilgotności gleby oraz jej wyrównania. Zarówno przesuszenie, jak i pozostawienie zbrylonej wierzchniej warstwy uprawnej będzie skutkowało zmniejszeniem skuteczności chwastobójczej.

DWIE SUBSTANCJE CZYNNE NA CHWASTY DWULIŚCIENNE

Obecnie zwalczanie chwastów dwuliściennych oparte jest na herbicydach zawierających dwie substancje czynne: pendimetalinę (Stomp Aqua 455 CS) i prosulfokarb (Boxer 800 EC) - zalecane do 5 dni po siewie łubinu.

PENDIMETALINA I PROSULFOKARB

Herbicyd Stomp Aqua 455 CS (s.cz. pendimetalina) oraz Boxer 800 EC (s.cz. prosulfokarb) należy stosować nie później niż 5 dni po siewie. Stomp Aqua 455 CS najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. Eliminuje z pól szereg gatunków, w tym: fiołki, gwiazdnicę pospolitą, jasnoty, komosy, przetacznik perski, rdesty, rzodkiew świrzepę, tasznik oraz należące do jednorocznych gatunków jednoliściennych: chwastnicę jednostronną i wiechlinę roczną.

Planując natomiast odchwaszczanie łubinu herbicydem Boxer 800 EC, należy wysiać nasiona na głębokość 3-5 cm. Herbicyd zawierający tę s.cz. zwalcza niektóre chwasty dwuliścienne, w tym: dymnicę pospolitą, gwiazdnicę, jasnoty, komosę, przetaczniki i przytulię oraz z jednorocznych gatunków jednoliścienne miotłę zbożową i wiechlinę roczną.

Klimat Polski cechuje duże zróżnicowanie w zakresie opadów deszczu. W minionym sezonie wegetacyjnym wystąpiły większe opady deszczu niż w latach poprzednich, co miało wpływ na działanie herbicydów.

W badaniach polowych przeprowadzonych przez Instytut Ochrony Roślin w łubinie wąskolistnym odchwaszczanym herbicydem zawierającym s.cz. prosulfokarb w pełnej dawce (4,0 l/ha) odnotowano symptomy ujemnego działania na roślinie uprawnej w postaci zwolnienia wzrostu i przebarwień liści. Symptomy te były znacznie silniejsze i miały istotny wpływ na zmniejszenie plonu, gdy zabieg herbicydowy opóźniono do 10 dni po siewie. Po stosowaniu połowy dawki (2,0 l/ha) tych ujemnych skutków nie odnotowano. W łubinie żółtym, w tych samych badaniach, nie stwierdzono ujemnego działania tego herbicydu, co jest potwierdzeniem większej tolerancji łubinu żółtego względem herbicydów. W tych badaniach po stosowaniu herbicydu Stomp Aqua 455 CS w dawce 2,6 l/ha oraz Afalon Dyspersyjny 450 SC w dawce 1,2 l/ha zarówno na roślinach łubinu żółtego, jak i łubinu wąskolistnego nie stwierdzono ujemnego działania.

LINURON

Herbicydów zawierających s.cz. linuron (Afalon Dyspersyjny 450 SC, Dongola 450 SC) nie ma już w ofercie handlowej, ale jest możliwość zużycia istniejących zapasów do końca maja 2018 r. W kolejnych sezonach brak możliwości stosowania herbicydów zawierających s.cz. linuron będzie zapewne odczuwalny, gdyż w uprawach rolniczych i ogrodniczych herbicydy zawierające tę s.cz. zwalczały liczne gatunki chwastów dwuliściennych, m.in. takie jak: gwiazdnicę pospolitą, komosę białą, poziewnika szorstkiego, rdest szczawiolistny i ptasi, rdestówkę powojowatą, sporka polnego, starca zwyczajnego, tasznika pospolitego, tobołki polne oraz żółtlicę drobnokwiatową.

Herbicydów zawierających pendimetalinę lub linuron nie należy stosować na glebach piaszczystych, gdyż w takich warunkach selektywność względem rośliny uprawnej jest mniejsza.

MOCNIEJSZE W MIESZANINIE

Łączne zastosowanie mieszaniny zbiornikowej herbicydu Boxer 800 EC (w dawce 2-3 l/ha) z herbicydem Stomp Aqua 455 CS (2-2,2 l/ha) ma wpływ na zwiększenie skuteczności chwastobójczej i ochrony przed wtórnym zachwaszczeniem.

NA CHWASTY JEDNOLIŚCIENNE

Po wschodach łubinu można zwalczać tylko chwasty jednoliścienne, używając selektywnych herbicydów zawierających następujące substancje czynne: chizalofop-P etylu (Achiba 05 EC, Pilot 10 EC, Targa Super 05 EC), fluazyfop-P butylu (Fusilade Forte 150 EC, Trivko), kletodym (Select Super 120 EC) lub propachizafop (Agil-S 100 EC, Vima-Propachizafop, Zetrola 100 EC). Zabieg należy wykonać po wschodach chwastów.

Herbicydy zawierające s.cz. chizalofop-P etylu (Achiba 05 EC, Pilot 10 EC, Targa Super 05 EC) zalecane są do zwalczania chwastów jednorocznych od fazy 2 liści do końca fazy ich krzewienia, a chwastów wieloletnich w fazie 4-6 liści. Po wykonanym zabiegu w okresie 14 dni nie stosować innego środka chwastobójczego.

Środkami chwastobójczymi opartymi na s.cz. fluazyfop-P butylu (Fusilade Forte 150 EC, Trivko) należy zwalczać chwasty jednoliścienne w fazie 2-4 liści oraz perz w fazie 4-10 liści. W warunkach suszy skuteczność działania środka względem chwastów wieloletnich może ulec zmniejszeniu.

Graminicydy zawierające s.cz. propachizafop (Agil-S 100 EC, Vima-Propachizafop, Zetrola 100 EC) zalecane są do zwalczania chwastów jednorocznych od fazy 3 liści do końca fazy krzewienia oraz perzu w fazie 3-6 liści. Zwalczanie perzu można również przeprowadzić w dawkach dzielonych.

Natomiast stosowanie s.cz. kletodym (Select Super 120 EC) zarezerwowane jest tylko do zwalczania chwastów jednoliściennych jednorocznych i samosiewów zbóż.

W sytuacji, gdy plantacja ulegnie zachwaszczeniu, w celu ułatwienia zbioru, można zastosować herbicyd Roundup Flex 480 (s.cz. glifosat) w dawce 1,0-3,0 l. Zabieg można wykonać ok. 7 dni przed planowanym zbiorem, gdy wilgotność nasion łubinu osiągnie 20-30 proc. Chwasty w momencie wykonywania zabiegu powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.

Artykuł ukazał się w marcowym wydaniu miesięcznika "Farmer"