Webinar "Jakość gleby - podstawą opłacalności produkcji" stał się okazją do poruszenia kwestii związanych z dobrymi praktykami rolniczymi, wspierającymi naturalne procesy w glebie i ochronę klimatu oraz środowiska. Poniżej publikujemy drugą część odpowiedzi na pytania z czatu,

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pierwszą część pytań kierowanych przez widzów do prelegentów naszego webinaru oraz do obejrzenia jego retransmisji:

Wiesław / 2022-02-16 11:30:07

Dzień dobry. Czy kukurydza uprawiana na ziarno powoduje wzrost masy organicznej ( próchnicy ) w glebie?

dr Adela Maziarek: Kukurydza należy do gatunków roślin, które mają degradujący wpływ na bilans substancji organicznej w glebie. Z drugiej strony pozostawia po sobie duże ilości słomy, która po odpowiednim rozdrobnieniu i wymieszaniu z glebą jest cennym źródłem materii organicznej. Jednak tylko około 20% materii wprowadzonej do gleby może zostać zhumifikowane i przekształcone w próchnicę, pozostała część ulegnie mineralizacji. Przyorywanie słomy kukurydzianej nie wpłynie znacząco na przyrost materii organicznej w glebie, ale na pewno zapobiegnie jej dalszej degradacji. Należy podjąć dodatkowe działania, które wspomogą odbudowę próchnicy w glebie np. uprawa nawozów zielonych na przyoranie, zmniejszenie zużycia nawozów mineralnych, które przyśpieszają „spalanie” próchnicy w glebie czy stosowanie kondycjonerów gleby zawierających w swoim składzie humian potasu.

Wiesław / 2022-02-16 12:07:06

jaki wpływ ma omawiany przez panią produkt na życie i rozwój dżdżownic.

dr Adela Maziarek: Dość obszerny temat. Jednak zanim odpowiem na to pytanie, warto podkreślić, które z czynników mają pozytywny wpływ na ich obecność w glebach. Jeśli mają pokarm i odpowiednie siedlisko do życia, zaczynają tworzyć duże populacje. Potrzebują także dużej ilości wapnia, który jest im niezbędny do trawienia. Nie lubią gleb kwaśnych. W glebach, które poddawane są intensywnej uprawie, gdzie stosowane są duże ilości nawozów mineralnych, pestycydów, herbicydów dżdżownic praktycznie nie ma.

Solactiv®Evo dzięki swoim właściwościom będzie minimalizował niekorzystne warunki w glebie spowodowane intensywną uprawą. Dzięki poprawie właściwości sorpcyjnych gleby zmniejszy kwasowość gleby, zniweluje toksyczne działanie amoniaku (który jest niebezpieczny dla dżdżownic) oraz ograniczy występowanie metali ciężkich. Dzięki obecności związków humusowych pozytywnie wpłynie na zwiększenie liczebność pozostałej mikrobioty glebowej, która służy dżdżownicom za pożywienie, m.in. grzybów i pierwotniaków.

Katarzyna / 2022-02-11 17:14:48

co ze stosowaniem substancji probiotycznych

dr Adela Maziarek: Substancje probiotyczne, podobnie jak większość preparatów, których głównym celem ma być poprawa żyzności, mogą mieć pozytywny wpływ na glebę. Jednak przed zastosowaniem tego typu rozwiązania należy zastanowić się, czy jesteśmy w stanie spełnić wszystkie warunki określone przez producenta podczas przechowywania i aplikacji preparatu, a które zagwarantują nam ich późniejszą skuteczność w glebie. Niedostosowanie się do zaleceń spowoduje, że dany preparat nie zadziała, rolnik poniesie koszty i zniechęci się do stosowania tego typu produktów.

do Eksperta ASAP / 2022-02-16 09:37:03

1 Dlaczego wbrew elementarnej wiedzy (fotosynteza) mówi się o emisji CO2 z rolnictwa gdy każdy atom C produkowanej żywności i biomasy jest asymilowany z powietrza.

dr Jerzy Próchnicki: Gazy cieplarniane to nie tylko CO2 i w całościowym rozliczeniu używa się pojęcia „ekwiwalentu CO2”. Według Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE), rolnictwo w Polsce odpowiada za 8% emisji gazów cieplarnianych w naszym kraju. Głównymi źródłami emisji są:
- gleby rolne (45%), z których ulatnia się głównie podtlenek azotu po zastosowaniu nawozów, a także dwutlenek węgla,
- produkcja zwierzęca(39%) – metan z fermentacji jelitowejoraz dwutlenek węgla,
- gospodarka odchodami zwierzęcymi (13%), głównie amoniak, metan i dwutlenek węgla wskutek nieprawidłowego składowania obornika i gnojowicy, a także naturalnych procesów fermentacyjnych.
Każdy rodzaj działalności rolniczej powoduje emisję gazów cieplarnianych. Prace uprawowe i transportowe, to spalone paliwo, podobnie jak każde użycie w produkcji nośników energii (węgiel, gaz, olej, prąd elektryczny) bezpośrednio lub pośrednio powoduje emisję głównie CO2. Średni poziom rolniczej emisji ekwiwalentu CO2 w Unii Europejskiej, to 2,5 tony z hektara, przy czym np. w Rumunii jest to 1t/ha, w Polsce 2,2t/ha, a w Holandii nawet 10t/ha.

do Eksperta ASAP / 2022-02-16 09:37:03

2 Kiedy zostanie wprowadzona powszechna praktyka ładowania elektrycznych ciągników z OZE w gospodarstwach. Na dziś brak prototypów w seg

dr Jerzy Próchnicki: Prace, które wykonują ciągniki rolnicze wymagają dużych mocy, a to – przy dzisiejszych technologiach stosowanych powszechnie – powodowałoby ogromny ciężar zespołu akumulatorów pojazdu. Przykład: 1 ha orki wymaga ok 20L oleju napędowego, czyli energii bliskiej 230kWh. Akumulator żelowy 12V 200Ah może zmagazynować 2,4kWh i waży 55 kg. Zespół 100 akumulatorów wystarczający na dojazd, orkę 1ha i powrót ważyłby 5,5 tony i wymagał wielu godzin ponownego ładowania. Z tego powodu ciągniki przyszłości będą napędzane silnikami spalinowymi na wodór. Napęd elektryczny jest idealny dla małych urządzeń wykonujących prace pielęgnacyjne, monitoringowe lub inne – zagoszczą one powszechnie na naszych polach w następnych dziesięcioleciach.

Andrzej / 2022-02-16 11:33:33

głęboszowanie głeby na jaką głębokość

Bartosz Machalski: jest to uzależnione od rodzaju podglebia i częstotliwości głęboszowania. Średnio 35-45cm jest dobrym rozwiązaniem.

Adam / 2022-02-16 11:38:19

Jaki jest koszt takiego doradztwa? Czy jest uzależniony od wielkości gospodarstwa?

Bartosz Machalski: Jedynym kosztem jest „ trzymanie się zaleceń” przez minimum trzy sezony. Warto podkreślić, że w większości gospodarstw zalecenia "Projekt Gleba" są tańszym rozwiązaniem niż standard gospodarstwa, ale, co najważniejsze, trafionym w punkt.