Według 9 raportu IUNG PIB w Puławach stwierdzone zagrożenie suszą występuje we wszystkich województwach, obejmuje ona takie grupy upraw jak: rośliny strączkowe, ziemniak, krzewy owocowe, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, kukurydza na kiszonkę, kukurydza na ziarno, burak cukrowy, drzewa owocowe. Nie we wszystkich jednak gminach susza została dla poszczególnych upraw ogłoszona.

Obecnie największe zagrożenie suszą w Polsce występuje dla roślin strączkowych. Susza dla tej uprawy występuje na glebach wszystkich kategorii:I kategorii (gleby bardzo lekkie), II kategorii (gleby lekkie),III kategorii (gleby średnie), IV kategorii (gleby ciężkie). Susza dla tych upraw występuje we wszystkich województwach kraju, w 2952 gminach (w 96,3 proc. gmin) na 52,4 proc. gruntów ornych. W 6 województwach suszę odnotowano w 100 proc. gmin tj. w woj.: lubuskim, łódzkim, mazowieckim, opolskim, podlaskim oraz wielkopolskim. Niewiele mniejsze zagrożenie suszą wystąpiło w woj. lubelskim i dolnośląskim (odpowiednio 99,6 i 99,1 proc.). W 5 województwach odnotowano wystąpienie suszy z udziałem ponad 90 proc. gmin.

Zagrożenie suszą rolniczą występuje także w uprawach ziemniaka. Została ona ogłoszona na glebach I, II, III oraz IV kategorii. Susza dla tej uprawy występuje w 16 województwach, w 2697 gminach (w 88 proc. gmin kraju) na 53,3 proc. gruntów ornych. Największe zagrożenie występuje w województwach: lubelskim, łódzkim, mazowieckim, opolskim, podlaskim, w których odnotowano 100 proc. gmin z suszą dla tej uprawy. W województwach: świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim odnotowano ponad 98 proc. gmin zagrożonych suszą rolniczą dla ziemniaka.

Zagrożenie suszą rolniczą dla kukurydzy na kiszonkę występuje na glebach II i III kategorii. Susza dla tej uprawy występuje w 11 województwach, w 1087 gminach (w 35,5 proc. gmin kraju) na 8,3 proc. gruntów ornych. Największe zagrożenie występuje w województwie lubelskim, w którym odnotowano 92,3 proc. gmin z zagrożeniem suszą dla tej uprawy. Bardzo duże zagrożenie występuje w woj: opolskim oraz mazowieckim łódzkim (w ponad 80 proc. gmin).

Zagrożenie suszą rolniczą dla kukurydzy na ziarno występuje z kolei na glebach II kategorii. Susza dla tej uprawy występuje jedynie w 2 województwach, w 203 gminach (w 6,6 proc. gmin kraju) na 1,8 proc. gruntów ornych. Największe zagrożenie występuje w województwie lubelskim, w którym odnotowano 46,6 proc. gmin z zagrożeniem suszą dla tej uprawy.

W 9 województwach, w 659 gminach (w 21,5 proc. gmin kraju) na 5,6 proc. gruntów ornych ogłoszono suszę dla buraka cukrowego (występuje ona na glebach II i III kategorii. Największe zagrożenie występuje w województwie lubelskim oraz mazowieckim, w których odnotowano odpowiednio 76,9 proc. i 73,6 proc. gmin z zagrożeniem suszą dla tej uprawy.

Zagrożenie suszą rolniczą ogłoszona także dla drzew owocowych, krzewów owocowych oraz dla warzyw gruntowych.
Tak jak w poprzednim okresie raportowania również w dziewiątym okresie raportowania tj. od 21 czerwca do 20 sierpnia 2015 roku obszarem szczególnie narażonym na deficyt wody jest nadal Lubelszczyzna. Na tym terenie notowany jest niedobór wody wynoszący od -200 do nawet -249 mm (w północnych rejonach tego regionu).Nadal bardzo niskie wartości klimatycznego bilansu wodnego występują również w południowych obszarach województwa mazowieckiego. Wartości KBW w tych rejonach wynosiły od -230 do -239 mm. W dalszym ciągu niskie wartości KBW występowały we wschodniej części województwa łódzkiego oraz w środkowych rejonach woj. mazowieckiego, wynosiły od -220 do -229 mm.W dalszym ciągu do obszarów o dużym niedoborze wody należy uznać północne rejony woj. świętokrzyskiego, zachodnie obszary woj. łódzkiego, północne obszary woj. mazowieckiego i podlaskiego, południowe woj. lubelskiego i opolskiego oraz w centralnej części woj. dolnośląskiego. Na tych terenach deficyt wody wynosi od -200 do -219 mm.

Źródło: IUNG PIB