Jak możemy przeczytać w artykule poniżej, ziarno zbóż przeznaczone np. do celów spożywczych, paszowych, do przerobu, na podstawie przepisów unijnych nie podlega granicznej kontroli fitosanitarnej. Andrzej Chodkowski, szef PIORIN, wyjaśniał w wywiadzie dla farmer.pl iż -od marca 2022 roku w celu poprawy płynności transportu przez granicę polsko – ukraińską ograniczono monitoring, uwzględniając brak zagrożenia fitosanitarnego na przestrzeni ostatnich lat.

Kontrola materiału siewnego

Pełne informacje na temat kontroli, uzyskaliśmy od WIORIN w Lublinie.

-Zgodnie z obowiązującym prawem, przesyłki towarów pochodzenia roślinnego podlegające granicznej kontroli fitosanitarnej przed faktycznym przybyciem do Unii, muszą być zgłoszone do kontroli poprzez wypełnienie i przedłożenie dokumentu CHED tj. wspólnego zdrowotnego dokumentu wejścia (w wersji elektronicznej za pomocą systemu TRACES (IMSOC)). Obowiązek wcześniejszego powiadamiania został określony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/1013 z dnia 16 kwietnia 2019 r. - podano nam.

Podmiot odpowiedzialny za przesyłkę powinien dokonać wcześniejszego powiadomienia w punkcie kontroli granicznej. - Na co najmniej jeden dzień roboczy przed przewidywanym przybyciem przesyłki (na zasadzie odstępstwa dopuszcza się powiadomienie wynoszące co najmniej cztery godziny przed przewidywanym przybyciem przesyłki) - precyzuje WIORIN.

Jak dodaje Stefan Klocek, z WIORIN w Rzeszowie - Przesyłka jest poddawana kontroli dokumentacji, identyfikacyjnej i bezpośredniej (zdrowotności). Kontrola dokumentacji polega na sprawdzeniu dokumentów (świadectwa fitosanitarnego, faktury, listu przewozowego, dokumentów celnych itp.). Kontrola identyfikacyjna polega na fizycznym obejrzeniu przesyłki w celu potwierdzenia tożsamości towaru z informacjami zamieszczonymi w kontrolowanych wcześniej dokumentach. Kontrola bezpośrednia (kontrola zdrowotności) obejmuje ocenę wizualną przesyłki oraz odpowiednio ocenę wizualną prób pobranych z przesyłki. Celem kontroli jest sprawdzenie, czy wwóz ziarna zbóż z przeznaczeniem do siewu (materiału siewnego) na terytorium UE nie stanowi zagrożenia fitosanitarnego, oraz czy spełnia ono wymogi przepisów UE w zakresie zdrowia roślin - wyjaśniał.

Inspekcja weterynaryjna sprawdza zboża paszowe

Zboża paszowe importowane z państw trzecich są poddawane kontrolom przez organy Inspekcji Weterynaryjnej.

-Wszystkie importowane przesyłki zbóż przeznaczone na cele paszowe są poddawane kontroli przeprowadzonej przez granicznego lekarza weterynarii zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2021 poz. 278, z późn. zm.). Czynności kontrolne przeprowadzane przez granicznego lekarza weterynarii obejmują kontrolę: dokumentów (kontroli tej podlega 100% przesyłek pasz) oraz na podstawie oceny analizy ryzyka przeprowadza się kontrolę tożsamości (identyfikacyjną) i fizyczną (bezpośrednią) towaru - podał Główny Inspektorat Weterynarii. 

Kontrole pasz importowanych z Ukrainy zostały uproszczone - częstotliwość kontroli tożsamości i fizycznej zminimalizowano, jak również wydawany jest jeden dokument potwierdzający przeprowadzenie kontroli granicznej pasz dla przesyłek wielowagonowych, zawierający ten sam rodzaj towaru od tego samego nadawcy do jednego importera.

- Po przeprowadzonej kontroli dokumentów i braku kontroli tożsamości oraz fizycznej, wydawany jest dokument potwierdzający przeprowadzenie kontroli, który jest przekazywany do Powiatowego Lekarza Weterynarii nadzorującego miejsce przeznaczenia w Polsce. Jeśli przeprowadzana jest kontrola tożsamości i fizyczna, to kolejno sprawdzana jest kontrola oznakowań, a w uzasadnionych przypadkach ocena organoleptyczna. Graniczni lekarze weterynarii mają prawo pobrać próbki paszy do badań w przypadku podejrzenia zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości, a także zgodnie z planem urzędowej kontroli pasz - dodał GIW.

Kontrola zboża konsumpcyjnego przez sanepid

Według informacji uzyskanych od Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej w Korczowej, każda osoba odpowiedzialna za towar (importer, Agencja Celna w imieniu importera) składa do granicznego punktu kontroli sanitarnej (przez który planuje przejazd), wniosek o przeprowadzenie kontroli. Następnie importer zgłasza się z kompletem dokumentów i wnioskiem. Po sprawdzeniu dokumentacji dokonywana jest odprawa. Po przeglądzie dokumentacji, według monitoringu GIS i MRiRW, wyrywkowo pobierane są próbki towarów na zawartość pestycydów.

Wymagane dokumenty do kontroli: CMR - dokument przewozowy, faktura – dokument potwierdzający sprzedaż, dokumenty potwierdzające jakość zdrowotną towaru – deklaracja zgodności (wymagania zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1881/2006 z późniejszymi zmianami).