Top Farms wyjaśnia zależności pomiędzy spółkami, a swoimi kontrahentami: Grupa Top Farms Sp. z. o.o., której częścią jest spółka
nasienna Top Farms Agro Sp. z o.o., bierze odpowiedzialność za swoich
kontrahentów, zarówno bezpośrednich (pierwszego stopnia) – czyli firmę
handlową Agro-Olsztyn sp. z o.o., która winna była skupić materiał
siewny łubinu wąskolistnego od p. Tadeusza Horna, jak i drugiego
stopnia, czyli samego p. Horna. W związku z tym, mimo że firma Top
Farms Agro sp. z o.o. nie jest bezpośrednio stroną transakcji skupu
łubinu wąskolistnego czy gorczycy, po otrzymaniu zgłoszenia od p. Horna i rozumiejąc jego sytuację niezwłocznie podjęła próbę rozwiązania sprawy.

Zarówno Top Farms, jak i Tadeusz Horn podkreślają w rozmowie, że udało się wypracować wspólny kompromis, a postępowanie wyjaśniające zakończyło się ugodą pomiędzy zainteresowanymi stronami. 

Warto podkreślić, że umowa skupu łubinu była zawarta między p. Hornem a
spółką Agro-Olsztyn. Top Farms Agro nie miał relacji biznesowych z p.
Hornem, poza sytuacją, gdy na prośbę firmy Agro Olsztyn dostarczył
rolnikowi materiał siewny.

Jednocześnie Top Farms Agro podkreśla, że to Zarząd Top Farms Agro sp. z o.o. zwrócił się do Agro Olsztyn sp. z o.o., swojego partnera biznesowego przy skupie surowca kwalifikowanego materiału siewnego z rejonu Warmii i Mazur, o wyjaśnienia i aktywne włączenie się w rozwiązanie powstałego problemu:

Podniesione przez Pana T. Horna w przywołanym artykule zastrzeżenia co
do zasadności zgłoszenia roszczenia o zapłatę na rzecz Top Farms Agro
sp. z o.o. za sprzedane nasiona łubinu wynikają zapewne z faktu, iż
bezpośrednim dostawcą nasion było przedsiębiorstwo Agro-Olsztyn sp. z
o.o., a nie Top Farms Agro sp. z o.o. – informuje firma.

- To doświadczenie pokazuje, jak ważna jest otwarta i bezpośrednia
komunikacja pomiędzy partnerami – dodaje Top Farms i przekonuje, że
wraz z partnerami biznesowymi inicjuje działania zmierzające do tego,
aby nie dopuścić do powtórzenia się podobnych sytuacji. Dobór
rzetelnych kontrahentów i transparentny sposób prowadzenia transakcji
jest dla nas priorytetem – czytamy w wyjaśnieniu przedstawicieli
firmy.