Po ostatniej wymianie poglądów z przedstawicielami państw członkowskich, w dniu 25 października państwom członkowskim przedstawiono wniosek dotyczący odnowienia zatwierdzenia glifosatu na 5 lat. Okres pięciu lat uwzględnia również najnowszą niewiążącą rezolucję przyjętą przez Parlament Europejski.

Na dzień dzisiejszy, tj. 9 listopada na posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Żywności i Pasz (PAFF) zaplanowano głosowanie nad odnowieniem zatwierdzenia dla glifosatu przedstawicieli wszystkich państw członkowskich, któremu przewodniczy Komisja Europejska.

Zatwierdzenie substancji czynnych, takich jak glifosat i zezwolenie na środki ochrony roślin jest określone w rozporządzeniu, które wskazuje dla nich wymagania, procedurę i ramy czasowe. Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem UE, Komisja Europejska ma prawny obowiązek odpowiadania na złożone wnioski o zatwierdzenie lub odnowienie zatwierdzenia substancji czynnych.

Zezwolenie na produkty ochrony roślin (PPP), takie jak te oparte na glifosacie, jak również warunki ich stosowania na terytoriach państw członkowskich UE, pozostają w gestii państw członkowskich. Kraje muszą indywidualnie przeprowadzać oceny ryzyka dla każdego produktu, biorąc pod uwagę warunki klimatyczne i rolnicze na swoich terytoriach.

Więcej ostatnich informacji o glifosacie:

Copa-Cogeca o zamiarze przedłużenia zezwolenia na stosowanie glifosatu

Skandal z glifosatem w tle

Parlament Europejski za wycofaniem glifosatu