Przypominamy, że obowiązuje Wspólna Polityka Rolna na lata 2023-2027, a tzw. warunkowość jest podstawowym i obowiązkowym elementem płatności bezpośrednich. Wskazuje ona normy GAEC i zasady (SMR), a otrzymanie pełnego wsparcia zależne jest od zapewnienia przez beneficjentów przestrzegania tych norm i wymogów.

Trzeba jednak wiedzieć, że niektóre z tych norm GAEC, nie są obowiązkowe dla wszystkich. Zapytaliśmy w Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa i Modernizacji Wsi o wskazanie, które normy GAEC są obowiązkowe dla powierzchni gospodarstw do 10 ha gruntów ornych.

- W ramach kampanii dopłat 2023 gospodarstwa, których powierzchnia nie przekracza 10 ha gruntów rolnych, są zobowiązane do przestrzegania norm GAEC: 1, 3, 4, 5, 6 i 9 – podał nam rzecznik prasowych ARiMR.

Jakie są to normy GAEC dla gospodarstw do 10 ha?

GAEC 1: Utrzymywanie trwałych użytków zielonych w oparciu o stosunek powierzchni trwałych użytków zielonych do powierzchni użytków rolnych na poziomie krajowym.

Udział trwałych użytków zielonych (TUZ) w powierzchni gruntów rolnych w skali całego kraju nie może się zmniejszyć o więcej niż 5% w stosunku do roku referencyjnego 2018. W przypadku zmniejszenia wskaźnika TUZ o więcej niż 5%, przekształcanie trwałych użytków zielonych jest niedopuszczalne a rolnicy, którzy przekształcili trwałe użytki zielone, będą zobowiązani do przywrócenia określonej powierzchni gruntu w TUZ lub odtworzenia TUZ na innym gruncie.

GAEC 3: Zakaz wypalania gruntów rolnych.

Zakaz wypalania gruntów rolnych, z wyjątkiem punktowego wypalania roślin, części roślin lub resztek pożniwnych ze względów związanych ze zdrowiem roślin. W przypadku stwierdzenia wypalania na gruntach rolnych powstałych na skutek zalecenia inspektora Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa mającego na celu niszczenie chorób kwarantannowych roślin czy działania siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych takich jak poważna klęska żywiołowa w dużym stopniu dotykająca grunty rolne gospodarstwa, sytuacja taka nie będzie traktowana jako niespełnienie normy.

GAEC 4: Ustanowienie stref buforowych wzdłuż cieków wodnych.

Zakaz stosowania nawozów oraz środków ochrony roślin na gruntach rolnych w pobliżu wód powierzchniowych w odległości wynoszącej co najmniej 3 m.

GAEC 5: Zarządzanie orką w celu zmniejszenia ryzyka degradacji i erozji gleby, biorąc pod uwagę nachylenie terenu.

Grunty orne położone na stokach o nachyleniu ≥ 14% uznaje się za utrzymywane zgodnie z normami, jeżeli gruntów tych:

  • nie wykorzystuje się pod uprawę roślin wymagających utrzymywania redlin wzdłuż stoku;
  • nie utrzymuje się jako ugór czarny w okresie jesienno-zimowym (od dnia 1 listopada do dnia 15 lutego).

Na gruntach ornych, położonych na stokach o nachyleniu ≥ 14%, wykorzystywanych pod uprawę roślin wieloletnich oraz w uprawach trwałych (sady – drzewa owocowe) położonych na tych stokach - utrzymuje się okrywę roślinną lub ściółkę w międzyrzędziach.

GAEC 6: Minimalna pokrywa glebowa w najbardziej newralgicznych okresach.

Na powierzchni stanowiącej co najmniej 80% gruntów ornych, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego utrzymuje się okrywę ochronną gleby w okresie od dnia 1 listopada do dnia 15 lutego. Jako spełnienie wymogów normy uznaje się m.in.: okrywę roślinną (uprawy ozime, trawy na gruntach ornych, międzyplony ozime), pozostawienie ścierniska, grunty pokryte resztkami pożniwnymi, czy mulczem. W uprawach trwałych (sady - drzewa owocowe) utrzymuje się okrywę ochronną gleby w międzyrzędziach w okresie od dnia 1 listopada do dnia 15 lutego.

GAEC 9: Zakaz przekształcania lub zaorywania TUZ wyznaczonych jako cenne na obszarach Natura 2000.

Rolnicy są zobowiązani do przestrzegania zakazu przekształcania lub zaorywania cennych trwałych użytków zielonych, które zostaną wyznaczone na obszarach Natura 2000, w oparciu o opracowywane przez właściwy organ nowe i zaktualizowane plany zadań ochronnych (PZO) i plany ochrony (PO) dla poszczególnych obszarów Natura 2000.

Co z GAEC 8 dla gospodarstw do 10 ha?

Po pierwsze ta norma z powodu działań wojennych w Ukrainie nie obowiązuje w tym roku wszystkich rolników. Po drugie nie obowiązuje w ogóle gospodarstw właśnie do 10 ha GO. Ale jest problem.

Dostaliśmy zapytanie w tej sprawie od Czytelnika, który napisał, że posiada 9,76 ha gruntów ornych. Gdy zaznaczył wypełniając wniosek, odnośnie normy GAEC 8, pojawił mu się komunikat, że nie może procedury przejść dalej, bo nie spełnia GAEC 8. Czytając instrukcję rolnik podał, że jest w niej zapisane iż rzeczywiście GAEC 8 obowiązuje powyżej 10 ha GO, ale jest też zapis, że aplikacja błędnie wychwytuje te powyżej 9,5 ha GO jako błąd. Zapytaliśmy ARiMR, co rolnik ma w tej sytuacji zrobić?

- Norma GAEC 8 dotyczy natomiast rolników, którzy posiadają powyżej 10 ha gruntów ornych – obecnie dolna granica wynosi 9,5 ha (uwzględnia ewentualny błąd szacunkowy). Komunikat, który wyświetla się gospodarzowi deklarującemu 9,76 ha, nie powinien uniemożliwiać kontynuacji wypełniania formularza. W kwestiach technicznych rolnicy mogą liczyć na wsparcie pracowników biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z kolei w wypełnianiu wniosków bezpłatnie pomagają eksperci z Ośrodków Doradztwa Rolniczego, więc w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentacji warto rozważyć umówienie się na wizytę w miejscowej placówce ODR. Na stronach internetowych Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego opublikowane zostały informacje dotyczące preferowanych terminów przyjmowania rolników – odpowiedział nam rzecznik prasowym ARiMR.