To zadanie, mogą ułatwić nam wyniki badań w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Jest to system stałych lub okresowych badań wartości gospodarczej odmian gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym prowadzonych w różnych lokalizacjach w Polsce w stacjach COBORU. Badane odmiany oceniane są pod kątem plonowania, zimotrwałości, odporność na choroby czy wyleganie.

Na podstawie wyników badań i doświadczeń prowadzonych w ramach PDO w poszczególnych, województwach tworzone są „Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw”.

Więcej informacji na temat  badań PDO oraz rekomendowanych odmian można znaleźć na stronie internetowej COBORU. Oprócz tego znajdziemy również zakładkę „Charakterystyka odmian”, która umożliwia zapoznanie się z charakterystyką wartości użytkowej (zimotrwałość, odporność na choroby i wyleganie, tolerancja na zakwaszenie gleb) i gospodarczej danej odmiany, sporządzoną w oparciu o aktualne ogólnokrajowe wyniki badań, a także „Porównanie odmian pod względem wybranych cech”. 

Publikacje wyników doświadczeń PDO, zarówno centralne, jak i regionalne, są również dostępne w formie papierowej w siedzibie COBORU i poszczególnych stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian.