Wysoka aktywność biologiczna to jedna z cech, które odróżniają „żywe”, zdrowe gleby od skał i innych tworów geologicznych. Niezliczone mikroorganizmy i prowadzone przez nie procesy czynią możliwym nie tylko samo powstawanie gleb, ale również ich prawidłowe funkcjonowanie. Poprzez odpowiednie praktyki należy dążyć do poprawy właściwości biologicznych gleb, bowiem kształtują one ich żyzność na równi z właściwościami fizycznymi i chemicznymi. Mikrobiologii gleby, różnorodności jej mieszkańców i pełnionych przez nie funkcji nie da się zawrzeć w jednym, krótkim artykule, warto jednak pokrótce przedstawić ten fascynujący świat.

Tajemniczy świat pod stopami

Często można spotkać się ze stwierdzeniem, że w łyżeczce gleby żyje więcej mikroorganizmów, niż ludzi na całej kuli ziemskiej. Teza ta, choć mało precyzyjna, dobrze obrazuje mnogość bytujących tuż pod powierzchnią gleby organizmów. Należą do nich bakterie, grzyby, glony i pierwotniaki.

Podstawowymi mieszkańcami gleby są liczne gatunki m.in. z rodzajów Bacillus, Clostridium, Pseudomonas, Agrobacterium, Corynebacterium, Xanthomonas czy Mycobacterium. W jednym gramie gleby może znajdować się do 10 mld bakterii, a ich biomasa w warstwie ornej szacowana jest na 3-15 t/ha. Szczególnie intensywnie rozwijają się w ryzosferze (...).