AGROSAR 360 SL w świetle nowych wyzwań stojących przed rolnictwem

Dzisiejszy świat, w którym stale rosnąca liczba ludności wymaga zapewnienia coraz większej ilości żywności, stawia nowe wyzwania głównie przed rolnictwem. Produkcja rolna wymaga ciągłej intensyfikacji w szczególności biorąc pod uwagę malejący (m.in. ze względu na erozję gleb) areał użytków rolnych. Unia Europejska realizuje obecnie politykę integrowanej ochrony roślin, polegającą na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. W zintegrowaną ochronę roślin wpisuje się racjonalne stosowanie odpowiednich środków ochrony roślin, bez których trudno dzisiaj wyobrazić sobie produkcję roślinną.

Jednym z szerokiej palety środków ochrony roślin oferowanych przez CIECH Organika Sarzyna jest preparat AGROSAR 360 SL (herbicyd zawierający 360 g/l glifosatu).

AGROSAR 360 SL - najlepszy wybór w walce z chwastami

Agrosar 360 SL jest nowoczesnym herbicydem o działaniu systemicznym, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich) w następujących zastosowaniach: przed zbiorem pszenicy ozimej i rzepaku ozimego, po zbiorze roślin uprawnych, a przed rozpoczęciem upraw pożniwnych, w sadach jabłoniowych, w ogrodach, na działkach, terenach wokół domu, wzdłuż ogrodzeń, dróg dojazdowych, wokół drzew i kęp kwiatów, pod żywopłotami i krzewami, między płytami i kostką chodnikową.

AGROSAR 360 SL - preparat optymalny pod kątem jakości i skuteczności

Produkcja herbicydu odbywa się w Polsce w Zakładach Chemicznych "Organika-Sarzyna" S.A, przy spełnieniu zasad dobrej praktyki produkcyjnej prowadzonej w oparciu o funkcjonujące i ciągle doskonalone standardy określone w Zintegrowanym Systemie Zarządzania zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 oraz PN-N-18001.

Bazę surowcową do Agrosar 360 SL stanowią:

- wysokiej jakości materiał techniczny substancji aktywnej zawierający min. 98 % Glifosatu

- adjuwant wewnętrzny nowej generacji

- układ środków powierzchniowo-czynnych zapewniających odpowiednie właściwości

fizykochemiczne preparatu

Surowce stosowane do produkcji muszą spełnić założenia jakościowe wyspecyfikowane odrębnie dla każdego z nich i potwierdzone przy ich przyjęciu do produkcji przez analityczne Laboratorium Centralne. W trakcie procesu produkcyjnego, jego prawidłowość sprawdzana jest na poszczególnych etapach procesu poprzez tzw. analizy międzyoperacyjne. Końcowy produkt zwalniany jest na podstawie certyfikatów analiz wystawianych odrębnie dla każdej partii preparatu przez analityczne Laboratorium Centralne.

Odpowiednia jakość preparatu jednoznacznie przekłada się jego skuteczność poprzez odpowiedni dobór układu: substancja aktywna - adjuwant - środki powierzchniowo-czynne. Odpowiednia skuteczność preparatu została potwierdzona wieloma badaniami przeprowadzonymi w różnych regionach naszego kraju m.in. przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Puławy, Instytut Ochrony Roślin - Poznań, Instytut Ogrodnictwa - Skierniewice . W zarejestrowanych uprawach przeprowadzono w sumie 28 badań skuteczności biologicznej i fitotoksyczności. Skuteczność preparatu w stosunku do zwalczanych (wymienionych w etykiecie-instrukcji stosowania) chwastów wynosiła w granicach 85- 100 %.

AGROSAR 360 SL - preparat optymalny pod kątem bezpieczeństwa stosującego oraz ochrony środowiska

Przewaga Agrosar 360 SL nad wieloma innymi podobnymi preparatami wynika z tego, że nie zawiera on w swym składzie etoksylowanej aminy tłuszczowej (tallow amine) - stosowanej powszechnie jako adiuwant w tego typu formulacjach. W Agrosarze 360 SL etoksylowana amina tłuszczowa została zastąpiona przez adjuwant wewnętrzny nowej generacji, który wspólnie z innymi środkami powierzchniowo-czynnymi tworzy unikalny system wspomagający działanie substancji aktywnej poprzez zoptymalizowanie przyczepności kropli cieczy roboczej do powierzchni liścia oraz lepsze i bardziej równomierne pokrycie powierzchni liścia cieczą roboczą co zwiększając powierzchnię wnikania wpływa na maksymalne wykorzystanie potencjału substancji aktywnej.

Należy w tym miejscu podkreślić, że substancje dodatkowe wchodzące w skład preparatu wpływają na jego jakość, skuteczność, trwałość oraz decydują o braku toksyczności preparatu.

Stosowana powszechnie etoksylowana amina tłuszczowa (tallow amine) wykazuje określone działanie toksykologiczne w stosunku do organizmów wodnych. Zastąpienie tallow amine poprzez adjuwant nowej generacji wpłynęło jednoznacznie na polepszenie właściwości toksykologicznych preparatu Agrosar 360 SL oraz jego klasyfikację, szczególnie w zakresie ekotoksykologii oraz oddziaływania na środowisko.

Zastosowany w preparacie AGROSAR 360 SL adjuwant wewnętrzny jest mieszaniną nie zawierającą żadnych substancji uważanych za bardzo trwałe czy wykazujące dużą zdolność do bioakumulacji ( tzw. PBT lub vPvB).

Biorąc pod uwagę wyniki badań można stwierdzić, że preparat Agrosar 360 SL nie wykazuje toksycznego działania w stosunku do człowieka. W zakresie toksykologii dla środowiska nie został sklasyfikowany jako produkt "Niebezpieczny dla środowiska" w związku z czym nie jest oznakowany piktogramem GHS 09 (wg Rozporządzenia WE nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, ) czy znakiem niebezpieczeństwa "N" (zgodnie ze "starą" klasyfikacją) , co wyróżnia go wśród dostępnych na rynku preparatów zawierających glifosat.

AGROSAR 360 SL - zalety preparatu

1.

Preparat najwyższej jakości, wytwarzany przy spełnieniu europejskich standardów dobrej praktyki produkcyjnej

2.

Skuteczny w zwalczaniu chwastów w zabiegach przedżniwnych (zboża, rzepak), pożniwnych (ścierniska), w ochronie sadów oraz w ogrodach, na działkach, terenach wokół domu, itp.

3.

Nie zawiera etoksylowanej aminy tłuszczowej

4.

Zawiera w swoim składzie nowoczesny adjuwant, bezpieczniejszy dla środowiska, operatora i użytkownika.

5.

Nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska w związku z czym nie jest oznakowany piktogramem GHS 09 czy znakiem "N" jako niebezpieczny dla środowiska

Podsumowując można stwierdzić, że Agrosar 360 SL jest pewnym, a jednocześnie w miarę bezpiecznym narzędziem do walki z chwastami. Preparat zgodnie z rejestracją posiada etykieto-instrukcje w dwóch wariantach: dla użytkowników profesjonalnych oraz nieprofesjonalnych (tzw. zastosowania amatorskie), dzięki czemu doskonale wpisuje się zarówno w integrowaną ochronę roślin uprawnych realizowaną przez profesjonalistów jak również jest pomocnym narzędziem do walki z chwastami w miejscach gdzie stają się one uciążliwe dla nieprofesjonalisty - amatora (ogrody, działki, tereny wokół domu).