Porozumienie podpisali: prof. dr hab. Alina Wieliczko - Prorektor ds. współpracy z zagranicą i regionem, i prof. dr hab. Danuta Parylak - Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego, oraz prof. dr hab. Edward S. Gacek - Dyrektor Centralnego Ośrodka.

Strony umowy wyraziły wolę współdziałania w zakresie działalności badawczo-rozwojowej i dydaktycznej, a w szczególności:
- prowadzenia wspólnych prac naukowo-badawczych zgodnie z celami realizowanymi przez obie strony,
- współdziałania w realizacji programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego na terenie Województwa Dolnośląskiego, w tym również w zakresie prowadzenia doświadczeń polowych,
- wymiany interesujących obydwie Strony wyników prowadzonych badań i informacji naukowych służących osiąganiu celów statutowych Stron,
- prowadzenia wspólnych projektów badawczych,
- prowadzenia konsultacji naukowych,
- realizacji prac dyplomowych (magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych),
- realizacji staży naukowych dla pracowników Uniwersytetu w stacjach doświadczalnych oceny odmian, będących oddziałami terenowymi Centralnego Ośrodka,
- udziału w publikacjach naukowych, będących wynikiem prowadzonych wspólnie prac naukowo-badawczych,
- organizowania wspólnych konferencji i seminariów naukowych.