Przy wyborze właściwej odmiany ważny jest nie tylko jej potencjał plonowania, ale również jej zdrowotność czy podatność na wyleganie. Na przykładzie WPDO pszenicy ozimej w 2021 r. sprawdzimy, o jakich cechach odmian informuje nas COBORU.

Zimotrwałość ciągle w cenie

Mimo coraz łagodniejszych zim, bywają one zaskakujące. Gwałtowne spadki temperatur, występujące po nich ocieplenia czy mroźne wiatry stanowią dla roślin zagrożenie, które łatwiej przezwyciężyć będzie odmianom o wysokiej zimotrwałości. Zimotrwałość odmian COBORU ocenia w skali 9-stopniowej. Im bliżej "dziewiątki", tym bardziej zimotrwała odmiana. Jak widzimy na przykładzie tabeli poniżej, wartości poszczególnych odmian nie są zaprezentowane jako odchylenie, a "gotowy" wynik. Wśród widocznych odmian najwyższą zimotrwałością charakteryzuje się odmiana Ostroga z wynikiem 6.

WPDO COBORU, pszenica ozima, 2021
WPDO COBORU, pszenica ozima, 2021

Komu słomę?

Dla wielu producentów ważną cechą danej odmiany jest wysokość roślin. COBORU w swoich publikacjach prezentuje ten parametr poprzez odchylenie od wzorca poszczególnych odmian (w cm). Wyniki zaprezentowane są dla poziomu a1 (bez zastosowania regulatorów wzrostu) oraz a2 (z zastosowaniem regulatorów wzrostu). Na przykładzie poniższej tabeli możemy stwierdzić, że w 2021 r. na poziomie a1 rośliny pszenicy odmiany Ambicja były o 3 cm niższe od wzorca, a zatem ich średnia wysokość wynosiła 91 cm. Wyższa od wzorca jest np. odmiana Formacja, ze średnią wysokością roślin wynoszącą 103 cm.

WPDO COBORU, pszenica ozima, 2021
WPDO COBORU, pszenica ozima, 2021

W tej samej tabeli widzimy, jak prezentuje się podatność poszczególnych odmian na wyleganie w fazie dojrzałości mlecznej oraz przed zbiorem. Podobnie jak zimotrwałość, parametr ten jest wyrażony w 9-stopniowej skali, gdzie 9 oznacza największą odporność na wyleganie. W tabeli zaprezentowane jest odchylenie od wzorca każdej z odmian. Na wyleganie przed zbiorem na poziomie a1 w 2021 r. bardziej odporna od wzorca była np. odmiana Euforia z wynikiem 8,6.

Zdrowie jest najważniejsze

WPDO porównuje odmiany pod kątem odporności na najpowszechniejsze dla danego gatunku choroby. Wynik każdej z odmian najczęściej przedstawiany jest jako odchylenie od wzorca w 9-stopniowej skali. Jak w pozostałych przypadkach, 9 to wartość najkorzystniejsza. Na tej podstawie możemy stwierdzić, że wśród widocznych poniżej odmian wyższą od wzorca odpornością na mączniaka prawdziwego w 2021 r. wykazała się np. odmiana Hondia, choć jednocześnie była w 2021 r. silniej od wzorca porażona rdzą brunatną.

WPDO COBORU, pszenica ozima, 2021
WPDO COBORU, pszenica ozima, 2021

W niektórych przypadkach porażenie roślin przez choroby wyrażone jest także poprzez ocenę procentową, jak np. w poniższej tabeli, prezentującej WPDO kukurydzy. Na jej podstawie możemy stwierdzić, że w 2021 r. porażenie kolb przez głownię kukurydzy dla wzorca wyniosło 0,9 proc. Mniej porażone były kolby np. odmiany Amavit (0,6 proc. porażonych kolb), a bardziej - np. odmiany Florino (2,3 proc. porażonych kolb).

WPDO COBORU, kukurydza, 2021
WPDO COBORU, kukurydza, 2021