Jęczmień ozimy jest zbożem o krótszym okresie wegetacji od pozostałych zbóż ozimych. Wymaga wczesnego siewu i najlepiej udaje się w rejonach o długiej i ciepłej jesieni. Nie ma dużych wymagań wodnych i wręcz nie lubi nadmiaru opadów. Jest odporny na susze wiosenne, bo bardzo dobrze wykorzystuje zimowe zapasy wody, dzięki czemu na lżejszych glebach oraz w suche lata daje zadowalające plony.

Przydatność odmian do uprawy w danym województwie jest sprawdzana w doświadczeniach porównawczych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Na ich podstawie powstają Listy Odmian Zalecanych (LOZ). To bardzo cenne (lecz niejednokrotnie niedoceniane) źródło wiedzy ułatwiające trafny wybór odmian do uprawy w danym rejonie kraju.

Wyniki PDO za lata 2017-2019

Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych nadzorujący PDO opublikował wyniki plonowania 29 odmian na tle dwóch poprzednich lat. Uszeregowano je wg malejącego plonu ziarna na przeciętnym poziomie agrotechniki (a1) w roku 2019 lub w latach 2018 i 2017 w obrębie wydzielonych grup. Najliczniejszą stanowią najpowszechniej uprawiane 6-rzędowe odmiany pastewne. Udział pozostałych jest wręcz symboliczny.

W okresie badań dwa sezony charakteryzowały się silnymi niedoborami wody i wysokimi temperaturami powietrza. Jedynie w 2017 r. warunki bardziej sprzyjały uprawie roślin. Uzyskane wyniki potwierdzają stosunkowo dużą odporność tego gatunku na wiosenne susze, a jednocześnie zaprzeczają niskiej wierności plonowania jęczmienia ozimego w latach.

U połowy badanych wielorzędowych odmian pastewnych różnica wysokości plonu ziarna mieści się w granicach błędu statystycznego (czyli jest nieistotna) lub balansuje na jego granicy. Zatem wykazują one dużą tolerancję środowiskową i wysoką wierność plonowania w latach. Można więc pokusić się o wniosek, że gdy bazuje się na nich, realne jest u tego gatunku ograniczenie drastycznych spadków plonu ziarna na skutek (chronicznych już) niedoborów opadów oraz ustabilizowanie wysokości zbiorów w kolejnych latach.

Wojewódzkie zalecenia odmianowe

Kwintesencją wyników prac prowadzonych w ramach PDO są LOZ dla poszczególnych województw. LOZ mają charakter regionalny (wojewódzki) i są tworzone kolegialnie, we współpracy z samorządami województw i izbami rolniczymi, pod merytorycznym nadzorem COBORU. Za takim sposobem tworzenia LOZ przemawia również fakt, że PDO w zasadniczej części ma charakter wojewódzki, tzn. większość ustaleń dotyczących jego realizacji, w tym również finansowych, podejmowana jest autonomicznie na szczeblu każdego województwa.

Jednymi z najnowszych, a przy tym bardzo obiecującymi odmianami wprowadzonymi do wojewódzkich LOZ, są:
KWS KOSMOS Odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość 5,0. Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i rynchosporiozę – średnia, na rdzę jęczmienia i ciemnobrunatną plamistość – dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie ziarna, gęstość ziarna w stanie zsypnym oraz zawartość białka w ziarnie średnie. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Przedstawiciel hodowcy: KWS Lochow Polska.

JAKUBUS Odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość 5,0. Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka w ziarnie średnie. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. Przedstawiciel hodowcy: Saaten-

Union Polska

KAYLIN Odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plenność dość dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki powyżej średniej. Zimotrwałość 5,0. Odporność na plamistość siatkową i ciemnobrunatną plamistość – dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę – średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Zawartość białka w ziarnie dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Przedstawiciel hodowcy: IGP Polska